edgier25

WordPress – Wiadomości

NIE DAJMY SIĘ ZMANIPULOWAĆ RZĄDZĄCYM Z POLSKI I ROSJI- ONI CHCĄ ZAMIESZEK !!!

Posted by edgier25 w dniu 3 czerwca 2012


Putin chce zamieszek w Polsce ???

CZYŻBY ???

( TEN KTÓRY NAPISAŁ TEN ARTYKUŁ MA NA MYŚLI

PODBURZENIE ZWYKŁYCH KIBICÓW PRZECIWKO SOBIE

– RZADY POLSKI I ROSJI CHCĄ TAKIEGO OBROTU

SPRAWY ABY LUDZIE DOSKOCZYLI SOBIE DO GARDEŁ  

ONI TAK CHCĄ NIE BĄDŹCIE IDIOTAMI !!!)

CZY W POLICJI I WOJSKU NADAL PRZYJMOWANI SĄ GŁUPCY O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI ????

CHYBA TAK  BO SKORO SKACZĄ JAK  PAJACE NA SKINIENIE PALCEM RZĄDOWYCH BŁAZNÓW….

TO NASZ RZĄD WPROWADZIŁ TAKIE SANKCJE WOBEC KIBICÓW Z ROSJI 

Tysiące rosyjskich kibiców z obraźliwymi dla Polaków symbolami sowieckiej okupacji. ( TYLKO AUTOR TEGO ARTYKUŁU ZAPOMNIAŁ DODAĆ JAK MILIONY RUSKICH GINĘŁY W WOJNIE Z FASZYSTAMI WTEDY SYMBOL SIERPA I MŁOTA NIE PRZESZKADZAŁ) Atakujący ich polscy fani piłki nożnej. Taki scenariusz przygotowały rosyjskie służby specjalne, które chcą doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji między kibicami obu krajów.

Czerwone gwiazdy, sierpy i młoty, flagi ZSRS w czasie Euro 2012 mają być na porządku dziennym. Rosyjscy kibice mają nosić koszulki z komunistycznymi symbolami. Tak przynajmniej zapowiada minister sportu Federacji Rosyjskiej Witalij Mutko.

W rzeczywistości cała operacja rozgrywa się według scenariusza rosyjskich służb specjalnych. Wszystko wskazuje na to, że ma dojść do konfrontacji pomiędzy rosyjskimi i polskimi kibicami.

Wypowiedź rosyjskiego ministra znalazła się na portalu Life News, który jest kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne.

O szykowanej przez putinowskie służby specjalne prowokacji  piszą m.in. użytkownicy innego rosyjskiego portalu, Lenta.ru. Ich zdaniem skonfliktowanie kibiców polskich i rosyjskich oraz wywołanie awantury będzie pretekstem do rozprawienia się rosyjskich władz z antyputinowską opozycją, której część to także fani futbolu.

„Bo może dojść do tego, że nagle przed kamerami telewizyjnymi wywieszą baner na połowę trybun o naszych oszustach i złodziejach”. – napisał użytkownik portalu Woolf. „Ekskluzywne prawo do zawstydzenia kraju należy do MSW Rosji” – dodał inny bloger LeSer.

Dotychczasowe wydarzenia jednoznacznie pokazują, że rosyjskie władze wyraźnie chcą doprowadzić do zamieszek w Polsce. MSZ Federacji Rosyjskiej w swoim oświadczeniu dla rosyjskich mediów stwierdza, że jakiekolwiek karanie rosyjskich obywateli, którzy przyjechali na Euro przez polskie służby będzie niedopuszczalne.

– Rosyjskie służby specjalne podgrzewają atmosferę. I nie chodzi o stadiony czy strefę kibica, ale o zapowiadany marsz, na którym mogą się pojawić transparenty z sierpem i młotem – uważa prof. Krzysztof Szczerski, poseł PiS-u, były wiceminister spraw zagranicznych. – Sondują, na ile mogą sobie pozwolić w Warszawie, a nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych daje się wciągnąć w tę prowokację – stwierdza poseł w rozmowie z portalem Niezależna.pl.

Propagowanie ideologii totalitarnych jest w Polsce zakazane. Mówią o tym artykuł 13 konstytucji, art. 256 kodeksu karnego. Sierp i młot, herb ZSRS, nie może być też zarejestrowany w krajach Unii Europejskiej jako znak towarowy ze względu na swój obraźliwy charakter – wynika z orzeczenia  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Problem w tym, że prawo nie precyzuje, czy noszenie koszulki jest już propagowaniem systemu totalitarnego.

Kar za sowieckie symbole Rosjanie nie muszą się obawiać. Wczoraj zapewniła o tym minister sportu Joanna Mucha.

– Propagowanie sowieckich symboli powinno być ścigane z urzędu –  mówi „Gazecie Polskiej Codziennie” Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. – Może pozwólmy Niemcom przyjechać ze swastykami? Wtedy będziemy mieli komplet – dodaje. – Bez wątpienia propagowanie sowieckich symboli będzie prowokowało Polaków. Być może jest to celowe działanie władz Rosji – zastanawia się Andrzej Melak. Jego zdaniem rosyjskie służby będą chciały wykorzystać Euro 2012 do przeprowadzenia prowokacji.

**************************************************************************

TRANSLATE GOOGLE

Давайте не манипулировать правителями Польши и РОССИЯ-Они бунт!

 

Путин хочет, бунт в Польше?

ЭТО ТАКОЕ?

(  TEN, который написал статью имеет в виду

Подстрекательство ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОТИВ ПРОСТЫХ

– Польский И РОССИИ правительства хотят такой маркетинг

ВОПРОСЫ К ЛЮДЯМ DOSKOCZYLI друг другу глотки

ТАК ОНИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ идиоты! )

И ПОЛИЦИЯ И АРМИЯ ДУРАКОВ ЕЩЕ ПРИНИМАЯ НИЗКИЙ IQ?

Я ТАК ДУМАЮ, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ВЫ ПРОПУСТИТЕ, КАК FINGER ПАЯЦЫ СКИНЫ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДУРАКОВ ….

НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО ТАКИЕ САНКЦИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ РОССИИ 

Тысячи русских поклонников оскорбительным для поляков символом советской оккупации. (  единственным автором этой статьи забыл добавить, как миллионы Руси погибло в войне против фашистов символ будет серпа и молота не будет вмешиваться)  атакует польских футбольных фанатов. Такой сценарий подготовленный русского спецназа, которые хотят привести к прямой конфронтации между сторонниками обеих стран.

Красной звезды, серпы и молоты, СССР в течение флаги Евро-2012 будет на повестке дня. Русская поклонники должны носить футболки с коммунистическими символами. По крайней мере, обещает русский министр спорта Виталий Мутко.

На самом деле, вся операция проходит по сценарию русских спецслужб. Все указывает на то, что он пришел к конфронтации между русскими и польскими болельщиками.

Заявление министра России было на портале Новости Жизнь, которая контролируется спецслужбами России.

О szykowanej на провокацию Путина писать специальные услуги, такие как Пользователи других русских, Lenta.ru. По их мнению, противоречили любителей польского и русского, и призывая боев будет поводом для подавления русских властей оппозиция antyputinowską, некоторые из которых также являются футбольными болельщиками.

„Потому что он может получить к тому, что вдруг телевизионном 1/2 висит баннер на трибунах наших мошенников и воров.”  , – пишет пользователь портала Вульф.  „исключительное право на смущать страны относится к МВД России”  , – добавил он другой блоггер Лезер.

Прошедшие события ясно показывают, что русский власти явно хотят, чтобы вызвать беспорядки в Польше. Министерство иностранных дел России в заявлении для русских государственных СМИ, что любое наказание граждан России, которые пришли на Евро польскими властями был бы неприемлем.

– Русский спецназ нагревать атмосферу. И речь идет не о стадионах и фан-зоны, но объявили марш, которые могут возникнуть баннеры с серпом и молотом –  считает проф. Кристофер Szczerski, ПиС депутат, бывший заместитель министра иностранных дел. –  опросы, насколько они могут себе позволить в Варшаве и польского Министерства иностранных дел можно сделать в этой провокации  – членов в интервью порталу Niezależna.pl.

Продвижение тоталитарной идеологии в Польше запрещены. Они говорят о статье 13 Конституции, ст. 256 Уголовного кодекса. Серп и молот, герб СССР, не могут быть зарегистрированы в Европейском Союзе в качестве товарного знака по причине его наступательный характер – в соответствии с Европейским судом.

Проблема в том, что закон не требует, чтобы носить футболку уже содействия тоталитарной системы.

Штрафы за советскую символику русские не должны волноваться.Вчера заверил министр спорта, Джоанна Мухи.

– Стимулирование советской символики должна осуществляться с офисом –   говорит, „польская газета Gazeta Wyborcza» Анджея Малакка, председатель Комитета Катыни. –  Почему бы не позволить немцам приходят со свастиками? Тогда мы будем иметь набор  – добавляет он. –  Без сомнения, развитие советской символики вызовет поляков. Возможно, это преднамеренные действия русских властей  – Андрей удивляется, Melaka. По его мнению, Россия захочет воспользоваться услугами Евро-2012 для проведения провокаций.

*************************************************************

TRANSLATE GOOGLE

Let’s not manipulate the rulers OF POLISH AND RUSSIAN-They’re a riot!

Putin wants a riot in Poland?

IS IT?

(  TEN who wrote the article is referring to

Incitement FANS AGAINST THE ORDINARY

– POLISH AND RUSSIAN GOVERNMENTS WANT TO SUCH MARKETING

MATTERS TO PEOPLE DOSKOCZYLI each other’s throats  

SO THEY DO NOT WANT TO BE idiots! )

OR THE POLICE AND THE ARMY FOOLS ARE STILL ACCEPTING LOW IQ??

I THINK SO, BECAUSE IF YOU SKIP LIKE PAGLIACCI SKINS FINGER ON THE GOVERNMENT FOOLS ….

OUR GOVERNMENT IMPLEMENTED SUCH SANCTIONS TO FANS FROM RUSSIA

Thousands of Russian fans are offensive to Poles symbols of Soviet occupation. (  ONLY author of this article forgot to add how millions of Rus died in the war against fascists symbol will then hammer and sickle will not interfere)  attacking their Polish football fans. Such a scenario prepared by Russian special forces who want to lead to direct confrontation between supporters of both countries.

Red stars, hammers and sickles, the USSR during the flags of Euro 2012 to be on the agenda. Russian fans have to wear shirts with communist symbols. At least, promises to Russian sports minister Vitaly Mutko.

In fact, the whole operation takes place from a screenplay by Russian special services. Everything indicates that it has come to a confrontation between Russian and Polish fans.

Statement by Russian Minister was on the Portal Life News, which is controlled by the Russian special services.

About szykowanej by Putin provocation write special services such asusers of another Russian, Lenta.ru. In their view, conflicted fans of Polish and Russian, and calling the fights will be a pretext for a crackdown on the Russian authorities of antyputinowską opposition, some of which are also football fans.

„Because he can get to this, that suddenly the televised half hangs a banner on the stands of our cheaters and thieves.”  – wrote a user portal Woolf.  „exclusive right to embarrass the country belongs to the Ministry of Interior of Russia”  – he added another blogger Leser.

Past events clearly show that the Russian authorities clearly want to cause riots in Poland. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in a statement to Russian media state that any punishment of Russian citizens who came to the Euro by the Polish authorities would be unacceptable.

– Russian special forces heat up the atmosphere. And it’s not about stadiums or fan zone, but the announced march, which may arise banners with the hammer and sickle –  believes prof. Christopher Szczerski, PiS MP, former Deputy Minister of Foreign Affairs. –  polls, as far as they can afford in Warsaw and the Polish Ministry of Foreign Affairs can be drawn into this provocation  – member states in an interview with the portal Niezależna.pl.

The promotion of totalitarian ideology in Poland is prohibited. They talk about the article 13 of the Constitution, Art. 256 of the Criminal Code.Hammer and sickle, the emblem of the USSR, can not also be registered in the European Union as a trademark because of its offensive nature – according to the European Court of Justice.

The problem is that the law does not specify whether wearing the shirt is already promoting a totalitarian system.

Penalties for Soviet symbols Russians need not worry. Yesterday assured the minister of sport, Joanna Mucha.

– Promote the Soviet symbols should be pursued with the office –   says, „Polish daily Gazeta Wyborcza” Andrzej Melaka, president of the Katyn Committee. –  Why not let the Germans come with swastikas? Then we will have a set  – he adds. –  Without a doubt, the promotion of Soviet symbols would provoke the Poles. Perhaps this is a deliberate action of the Russian authorities  – Andrew wonders Melaka. In his view, Russia will want to use the services of Euro 2012 to carry out the provocation.

Komentarze 4 to “NIE DAJMY SIĘ ZMANIPULOWAĆ RZĄDZĄCYM Z POLSKI I ROSJI- ONI CHCĄ ZAMIESZEK !!!”

 1. Rico said

  KOMENTARZE ZASŁYSZANE
  juz kiedys .. slyszalam..
  ciagle te same odpowiedzi na pytanie: „dlaczego glosowaliscie na PO?” – mowiliscie (wielu, wielu z was), no bo nie bylo spokoju kiedy „Kaczor” byl przy wladzy, czlowiek sie bal odwrocic za siebie. Na pytanie „co kradliscie ze sie czegos tak baliscie?” – juz nie bylo odpowiedzi no moze kilka od mentalnych psycholi mowiacych „a bo Kaczor nie ma zony, ma kota, nie ma konta i nie ma prawa jazdy.. no i jedna pani dodala na ucho „a bo on chyba jest pe…l”. Nie dowierzalam, ze to slyszalam. Wsrod nich bylo troche kuzynow i przyjaciol. Cos sie musialo wam stac? gdzies wdepneliscie w gowno i ten smrod obejmuje juz wam obszary mozgu.Dzisiaj po zapoznaniu sie glebiej z zyciorysami „bohaterow” ktorych wybraliscie do koryta dochodze do wniosku ze baliscie sie praworzadnosci z ktora nie byloby mozliwe powstanie mafjijnego panstwa.Gnoj w gnoju to juz cos!
  ************************************
  konflikt trzeba od czegos
  konflikt trzeba od czegos zaczac wojny zaczynaly sie zwykle od malych prowokacji
  ***********************************
  nie tylko Putin!
  Przypomnijcie sobie 11 listopada i zaproszenie niemieckich bojówek by splugawiły narodowe swięto!
  Człowiek odpowiedzialny za wywołanie burd 11 listopada 2011 bez żenady opluwa nasz kraj przed kamerami BBC
  Jacek Purski ze stowarzyszenia „Nigdy więcej”, który na Narodowe Święto Niepodległości ściągnął (wraz z innymi uczestnikami „Koalicji 11 listopada”) w zeszłym roku do Polski niemieckie bojówki z kastetami i pałkami – co wyszło na jaw przy okazji robienia reportażu na temat Marszu Niepodległości przez Jana Pospieszalskiego – opowiada zagranicznej telewizji o rasizmie na polskich stadionach.
  Człowiek, który jest odpowiedzialny za wywołanie burd 11 listopada 2011, czyli za atak owych niemieckich bandytów m.in. na grupy rekonstrukcyjne, za blokowanie przy pomocy tych bojówek głównej ulicy w centrum stolicy Polski, bez jakiejkolwiek żenady opluwa nasz kraj przed kamerami BBC. Nie bagatelizujmy tego. Przypomnijmy sobie, że to właśnie przez agresywne zachowanie niemieckiej bandziorki sprowadzonej przez Purskiego, trasę swojego przemarszu ulicami Warszawy musiała zmienić Kompania Honorowa Wojska Polskiego! Wyobrażacie sobie, że coś podobnego mogłoby się wydarzyć w Berlinie, albo Moskwie? Żeby jakaś zagraniczna żulia stanęła tam na drodze ichnich kompanii honorowych? U nas przeszło bez echa.
  A sprawa jest bardzo poważna. Ponieważ Jacek Purski wraz ze stowarzyszeniem „Nigdy więcej” od wielu lat współpracuje z PZPN i UEFA. Teraz „dba” o bezpieczeństwo na EURO 2012!
  Autorzy filmu BBC o którym wspomniałem zajęli się tematem rasizmu i antysemityzmu na stadionach Polski i Ukrainy (zresztą nieźle zmanipulowano w nim wiele faktów). O filmie zrobiło się głośno kilka dni temu, głównie za sprawą wypowiedzi byłego kapitana brytyjskiej reprezentacji w piłce nożnej Sol Campbella, który poruszony obrazkami jakie zapodali mu twórcy filmu, ostrzega przed przyjazdem do Polski na piłkarskie mistrzostwa Europy. Na tym samym filmie BBC lansuje się Jacek Purski, który uśmiechając się w jednej ze scenek zdrapuje naklejkę… „Marszu Niepodległości 11.11.11”, czyli naklejkę, która promowała zeszłoroczny marsz.
  Zachowanie Purskiego jest jawnie prowokacyjne. To jest policzek dla tych wszystkich, którzy wzięli udział w zeszłorocznym Marszu, ale również dla tych wszystkich, którzy chcą się cieszyć Narodowym Świętem Niepodległości. Nie byłoby w tym nic może aż tak niepokojącego gdyby nie fakt, że Stowarzyszenie „Nigdy więcej” ściśle od lat współpracuje z PZPN i UEFA. To właśnie to stowarzyszenie jest odpowiedzialne m.in. za to, że na liście symboli zakazanych na naszych stadionach znalazł się Mieczyk Chrobrego. Symbol ten, dzięki aktywności „Nigdy Więcej” znalazł się na liście symboli zakazanych na EURO 2008. Podobno również teraz, podczas EURO 2012, jest na tej liście!
  Co ciekawe, stowarzyszenie „Nigdy więcej” nie zabiegało o umieszczenie na listach symboli zakazanych sierpa i młota, czy wizerunku mordercy i zbrodniarza Che Guevary. Sam już ten fakt pokazuje kim są ci „antyfaszyści” i „antyrasiści” – wyznawcami jakiej są ideologii.
  Skąd zaś wśród symboli zakazanych Mieczyk Chrobrego, symbol narodowców? To już wynika z głębokiej fobii członków stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Oto wypowiedź Purskiego z roku 2007:
  Rząd Kaczyńskiego nazwał to rondo imieniem Romana Dmowskiego, antysemickiego lidera nacjonalistów z okresu przedwojennego. Jako Polak mogę się tego tylko wstydzić.
  Purski nie wstydzi się ściągać do Polski niemieckich bojówek, nie wstydzi się dorabiać nam gębę w zagranicznych mediach, on się wstydzi narodowego bohatera, który jest jednym z najważniejszych konstruktorów Niepodległości. Ludzie o takich poglądach jak Purski są niebezpieczni. Stanowią realne zagrożenie nie tylko dla porządku publicznego, ale również dla bezpieczeństwa państwa. Nie są to wcale słowa na wyrost. Ktoś kto ściąga bojówki zagraniczne, podżega do nienawiści wobec Polaków świętujących w Narodowe Święto Niepodległości takie zagrożenie stanowi. Widać, że nie cofnie się przed niczym w swoim ideologicznym zapale. Ktoś taki nie tylko nie zapewni bezpieczeństwa na stadionach, ale wręcz odwrotnie. Rozleje przemoc na ulice miast. Tak jak stało się to 11 listopada 2011 roku
  http://wpolityce.pl/dzienniki/

  Polubienie

 2. PolYDS said

  Proroctwa mówią, że Rosja nas zaatakuje…

  Polubienie

 3. […] NIE DAJMY SIĘ ZMANIPULOWAĆ RZĄDZĄCYM Z POLSKI I ROSJI- ONI CHCĄ ZAMIESZEK !!! […]

  Polubienie

 4. Right here is the perfect blog for anyone who hopes to understand this topic.
  You know so much its almost hard to argue with you
  (not that I really would want to…HaHa). You definitely
  put a brand new spin on a subject that has been written about for a
  long time. Wonderful stuff, just excellent!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: