edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 21 czerwca, 2012

Pięć kroków do pandemii zdolnej zabić miliony ludzi – Five steps to a pandemic capable of killing millions of people

Posted by edgier25 w dniu 21 czerwca 2012


Naukowcy zidentyfikowali pięć zmian genetycznych, które mogłyby sprawić, że wirus H5N1 zacząłby się błyskawicznie rozprzestrzeniać między ludźmi. To z kolei mogłoby doprowadzić do śmiercionośnej pandemii.

Pięć kroków do pandemii zdolnej zabić miliony ludzi

Według artykułu opublikowanego w magazynie „Science” jest możliwe, by tych pięć zmian zaszło w naturze, bez ingerencji człowieka.

To właśnie na temat tego artykułu i jego ewentualnej publikacji toczyły się kilka miesięcy temu zażarte spory. Według przeciwników wydrukowania go mógłby być on wykorzystany przez terrorystów do produkcji broni biologicznej.

Jednak zdaniem prof. Rona Fouchiera, autora badań z Erasmus Medical Centre w Holandii, publikacja bez ingerencji cenzury da środowisku naukowców większą szansę na zwalczenie ewentualnej pandemii w przyszłości.

Ostatecznie zarówno amerykańskie biuro doradcze na rzecz bezpieczeństwa biologicznego (NSABB), jak i WHO zgodziły się na publikacje odkryć profesora Rona Fouchiera po skorygowaniu treści artykułu.

Już w maju ukazał się w „Nature” budzący podobne kontrowersje artykuł amerykańskiego zespołu z uniwersytetu w Wisconsin pod kierownictwem profesora Yoshihiro Kawaoki.

Śmiertelny wirus

Szczep ptasiej grypy H5N1 zabił od 1996 roku setki milionów ptaków, ale do tej pory doszło do zarażenia jedynie niewielu ponad 500 osób, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami.

Jednak – i to jest bardzo niepokojące – zabił on ponad 60 proc. ludzi, którzy się nim zarazili, co sprawia, że jest on jednym z najbardziej śmiercionośnych form grypy.

Według danych WHO w latach 2003-2011 doszło do 573 zakażeń, z czego zmarło 336 osób.

Gdyby doszło do jego gwałtownego rozprzestrzenienia się w populacji ludzkiej, mogłyby zginąć miliony ludzi.

Praca Fouchiera

Zespół prowadzony przez prof. Fouchiera chciał zbadać, jakie zmiany są potrzebne, by H5N1 zmutował w sposób zabójczy dla ludzi, czyli tak, by rozprzestrzeniał się z człowieka na człowieka.

 

Naukowcy znaleźli pięć kluczowych czynników, które o tym decydują. Swoje odkrycia teoretyczne potwierdzili laboratoryjnie, gdy sami zmodyfikowali wirus w taki sposób, by przenosił się łatwo wśród fretek.

Zmiany mogą zajść w naturze, ale…

Z kolei naukowcy z Cambridge University starali się sprawdzić, czy takie mutacje są możliwe do zaistnienia w naturze. Naukowcy przestudiowali strukturę genetyczną 3000 ptasich wirusów i 400, które pojawiają się u ludzi.

Okazało się, że niektóre z nich miały dwie z kluczowych zmian potrzebnych, by przenosił się on drogą powietrzną.

Modelowanie matematyczne sugeruje zaś, że jest możliwe, by w naturze wystąpiły trzy pozostałe zmiany. Jakie jest to prawdopodobieństwo – tego nie wiadomo. Jednak – pisze BBC – „jest jasne, że pojawienie się przenoszonej drogą powietrzną mutacji H5N1 jest mało prawdopodobne”.

****************

Kontrowersyjny artykuł naukowy o stworzeniu w laboratorium zjadliwego wirusa ptasiej grypy, który jest łatwiej przenoszony między ssakami, został ostatecznie opublikowany – podała agencja AFP. Od kilku miesięcy toczyła się dyskusja, czy powinien on ujrzeć światło dzienne, a jeśli tak, to czy w niezmienionej formie i czy ostatecznie nie stanie się on potencjalnym prezentem dla bioterrorystów.

Kontrowersję wywołała pod koniec ubiegłego roku informacja, że dwa zespoły – amerykański i holenderski – wyhodowały w laboratorium mutację wirusa H5N1, który jest zdolny do łatwego przenoszenia się wśród ssaków, a zatem potencjalnie między ludźmi.

Wirus ptasiej grypy, występujący wśród drobiu i dzikiego ptactwa, jest bardzo niebezpieczny dla człowieka (po zachorowaniu śmiertelność sięga 60 proc.), ale od jego pojawienia się w 2003 roku było jedynie kilkaset ofiar śmiertelnych, ponieważ odnotowano bardzo ograniczone przenoszenie się wirusa między ludźmi.

Według danych WHO w latach 2003-2011 doszło do 573 zakażeń, z czego zmarło 336 osób.

Żądali wstrzymania publikacji

Celem badań, finansowanych przez amerykańską agencję NIH (National Institutes of Health – agencja resortu zdrowia zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem), było sprawdzenie, czy jest możliwa taka mutacja wirusa, by łatwiej przenosił się on między ludźmi. Autorzy badań zamierzali wynki swoich badań opublikować.

W obawie, że badania mogłyby posłużyć terrorystom, amerykańskie biuro doradcze na rzecz bezpieczeństwa biologicznego (NSABB) zażądało od amerykańskiego pisma „Science” i brytyjskiego „Nature” wstrzymania publikacji.

Druk jednak bezpieczny?

W marcu po korekcie dokonanej przez naukowców i kolejnym przeglądzie dokonanym przez NSABB ciało to ostatecznie wydało jednak zgodę na publikację, oceniając, że „dane nie dostarczają informacji umożliwiających wykorzystanie ich w złych intencjach (…), co mogłoby narazić na niebezpieczeństwo zdrowie publiczne i bezpieczeństwo narodowe”.

 

„Nature” w środę publikuje rezultaty amerykańskiego zespołu z uniwersytetu w Wisconsin pod kierownictwem profesora Yoshihiro Kawaoki. Magazyn zapewnił, że „najistotniejsze elementy naukowe” oryginalnego opracowania „nie zostały zmodyfikowane”, a publikacja jest opatrzona informacjami z dziedziny biobezpieczeństwa.

Wyniki badań zespołu z Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu są w trakcie ostatecznej korekty przed publikacją w „Science”. Zarówno NSABB, jak i WHO zgodziły się na publikacje odkryć profesora Rona Fouchiera po skorygowaniu treści artykułu.

W przypadku publikacji artykułu zespołu amerykańskiego NSABB podjęła decyzję o druku jednogłośnie; w przypadku zespołu holenderskiego większością 12-6.

Researchers have identified five genetic changes that might make the H5N1 virus would then spread rapidly between people. This in turn could lead to a deadly pandemic.

According to an article published in the journal „Science” it is possible that these five changes occurred in nature, without human intervention.
It is precisely on this article and its eventual publication took place a few months ago, fierce disputes. According to opponents of printing it, it could be used by terrorists to produce biological weapons.

However, according to prof. Fouchiera Rona, author of the study of the Erasmus Medical Centre in the Netherlands, publication no censorship environment gives researchers a better chance to fight off a possible pandemic in the future.

Finally, both the U.S. Bureau of advice to Biosecurity (NSABB), and WHO agreed to the publication of Professor Ron Fouchiera discover after adjusting the content of the article.
Already in May, appeared in „Nature” inspiring similar controversial article of the U.S. team at the University of Wisconsin led by Professor Yoshihiro Kawaoki.

A deadly virus

H5N1 strain of bird flu in 1996 killed hundreds of millions of birds, but so far there has been only a few infected over 500 people who had direct contact with infected animals.

But – and this is very disturbing – he killed more than 60 percent. people who are infected with it, making it one of the most deadly forms of influenza.

According to the WHO for the period 2003-2011 to 573 infections occurred, of which 336 people died.

If it came to its rapid spread in the human population, millions of people could die.

Work Fouchiera

A team led by prof. Fouchiera wanted to explore what changes are needed to H5N1 mutated into a deadly to humans, or so as to spread from human to human.

 

The researchers found five key factors that decide about this. His findings confirm theoretical laboratory, where they modified the virus in such a way that moved easily among ferrets.
Changes can occur in nature, but …

The scientists from Cambridge University sought to determine whether such mutations are possible to occur in nature. The researchers studied the genetic structure of viruses 3000 and 400 birds that occur in humans.

It turned out that some of them had two of the key changes needed to be moved on by air.

Mathematical modeling and suggests that it is possible that in nature there were three other changes. What is the probability – that is not known. But – says BBC – „it is clear that the emergence of airborne H5N1 mutation is unlikely.”

**********

Controversial scientific article about the creation in the laboratory pathogenic avian influenza virus that is easily transmitted between mammals, was finally published – announced the AFP. For several months there was discussion whether it should come to light, and if so, whether in its original form and that ultimately it becomes a potential gift for bioterrorystów.

The controversy sparked by the end of last year, an indication that the two teams – the American and Dutch – bred in the laboratory mutation of the H5N1 virus which is able to easily move among mammals, and potentially between people.

The bird flu virus that occurs in poultry and wild birds, it is very dangerous to humans (they developed stroke mortality rate reaches 60 percent.), But since his arrival in 2003 was only a few hundred deaths, because there was very limited transmission of the virus between humans.

According to the WHO for the period 2003-2011 to 573 infections occurred, of which 336 people died.

They wanted to suspend publication

Purpose of the study, funded by the U.S. NIH (National Institutes of Health – Ministry of Health agency dedicated to biomedical research and health-related), was to see whether it is possible mutation of the virus so that it moved easily between people. The authors intend to publish their research wynki.

Fearing that the research could help terrorists, U.S. Bureau of advice to Biosecurity (NSABB) requested from the American magazine „Science” and British „Nature” cease publication.

Printing, however, safe to use?

In March, after an adjustment made by the scientists and the next review by the NSABB body is finally released, however, consent to the publication, saying that „the data do not provide information to use them for bad intentions (…), which could endanger public health and national security. „

 

„Nature” on Wednesday publish the results of the U.S. team at the University of Wisconsin led by Professor Yoshihiro Kawaoki. Magazine asserted that „the key scientific elements” of the original study „not modified”, a publication is identified by information in the field of biosafety.

The results of the team from Erasmus University of Rotterdam are in the final revision before publication in „Science”. Both the NSABB and WHO agreed to the publication of Professor Ron Fouchiera discover after adjusting the content of the article.

In the case of publication of the article American team NSABB decided unanimously print, in the case of the Dutch team by a majority of 12-6.

Posted in MEDYCYNA - LECZENIE - NFZ, POLITYKA, WAŻNE | Otagowane: , , | 7 Komentarzy »

Dezinformacja w ufologii

Posted by edgier25 w dniu 21 czerwca 2012


Przez długi czas było oczywiste, iż rząd Stanów Zjednoczonych na temat zjawiska UFO wie więcej, niż ujawnia. Co więcej, rząd przeniknął w głąb co najmniej jednej organizacji badającej zjawisko UFO: NICAP, co miało miejsce w latach pięćdziesiątych. Prawdopodobnie zinfiltrowali również inne zespoły badawcze. Musimy więc być gotowi na ewentualność, że niektóre osoby czy też zespoły badawcze bądź publikacje nie są tym, czym wydają się być. Oczywiście, swoje robi również zamieszanie wywoływane przez pojedynczych mistyfikatorów.

Zaangażowanie rządu USA w sprawy UFO sięga do roku 1947. 21 czerwca tego roku wyławiacz drewna i ochotnik z Harbor Patrol Association, Harold Dahl, doniósł, że razem ze swoim synem, w towarzystwie psa i dwóch współpracowników, pracował na swojej łodzi niedaleko Maury Island w Puget Sound (stan Waszyngton, USA), gdy w pewnym momencie ujrzał przelatujące nieopodal sześć metalicznych przedmiotów w kształcie pączka. Wydawało się, że jeden z obiektów miał awarię i wyrzucał jakiś rodzaj metalicznego żużlu, który – jak twierdzi Dahl – zranił jego syna i zabił psa. Dahl miał rzekomo zebrać pewną ilość tego żużlu. Opisał wszystko Fredowi Crismanowi, który według Dahla miał być jego przełożonym. Wydawca jednego z czasopism, Ray Palmer, wysłał Kennetha Arnolda (człowieka, który dokonał sławetnej obserwacji UFO 24 czerwca 1947 roku) w celu zbadania sprawy, wówczas poziom dziwności przekroczył wszelkie oczekiwania. Crisman bowiem okazał się być byłym członkiem OSS i późniejszym agentem następczyni tej organizacji, CIA. Adwokat z Nowego Orleanu, Jim Garrison, podejrzewał go nawet o uwikłanie w zabójstwo prezydenta kennedy’ego, wydaje się również, że miał pewne powiązania z tajemniczym Clayem Shawem. O celu swojego lotu Arnold poinformował swoją żonę, nie wypełnił również planu lotu, gdy jednak pojawił się w mieście Tacoma, ktoś wcześniej zarezerwował dla niego pokój w hotelu. Informacja wyciekła dalej, co wskazywało, że w jego pokoju mógł zostać założony podsłuch. Dwóch oficerów Armii USA, wysłanych w celu zbadania [sprawy], zginęło gdy ich samolot B-25 rozbił się w trakcie lotu powrotnego do Kaliforni.Prawdopodobnie był to wypadek, Arnold twierdził jednak, że ktoś majstrował przy jego samolocie, a człowiek, który napisał o jego obserwacji, Paul Lance, zmarł w tajemniczych okolicznościach w sierpniu tego roku. Żużel przekazany oficerom śledczym, który okazał się być zwykłym żużlem z odlewni, nie mógł być tym samym materiałem, jaki zebrał Harold Dahl. Całe wydarzenie otacza mgła tajemniczego zaangażowania rządu w tą sprawę; wszystko wygląda jak gdyby zostało zorganizowane w jakimś dziwnym celu.

Pisałem wielokrotnie o magicznych aspektach sprawy Roswell. Wystarczy, że powiem, że pomiędzy Roswell a Coroną wydarzyło się coś bardzo dziwnego, i że nie był to na pewno balon meteorologiczny czy też balon Projektu Mogul. Wypadek prawdopodobnie wydarzył się czwartego lipca, w dniu wybranym przez założycieli USA, wśród których było wielu Masonów, jako datę podpisania Deklaracji Niepodległości. Siedem plus cztery daje jedenaście, a siedem do jedenastu to stosunek wysokości Wielkiej Piramidy w Gizie do każdej z jej podstaw. Trzy razy jedenaście daje trzydzieści trzy, a więc liczbę czczoną przez Masonów i liczbę kręgów w ludzkim kręgosłupie. Wydarzenie zaś miało miejsce w obrębie 33-ego równoleżnika. Patrząc na to w ten sposób, Roswell staje się tak samo niejasne jak Maury Island, zaś rząd USA wydaje się nie tylko dokonywać dezinformacji, ale prawdopodobnie brać udział w całym wydarzeniu.

W 1986 roku Vickie Ecker i Sherie Stark założyli w Kaliforni magazyn „UFO Magazine”. Obecnie pismo jest wydawane przez Williama Birnesa, a jego żona Nancy Birnes jest szefową wydawnictwa, towarzyszą jej Ecker i Stark oraz mąż pani Ecker, Don. Chciałbym podkreślić, że nie ma żadnego dowodu na to, że czasopismo jest czymkolwiek innym niż wydaje się być, zaś państwo Eckers, Stark i Birnes są ludźmi wiarygodnymi. Istnieją jednak pewne dziwne aspekty ich działąlności. W 1991 roku Milton William Cooper opublikował swoją konspiracyjną książkę „Behold a Pale Horse”. W książce Cooper stwierdził, że pismo „UFO Magazine” było finansowane przez rząd i stanowiło maszynę do dezinformacji. Twierdził również, że Vickie Ecker była wcześniej księgową agencji towarzyskiej oraz że jej wujek był adwokatem, który przekonał Sirhan Sirhan do przyznania się do winy i uniknięcia próby wyciągnięcia na światło dzienne prawdy o zabójstwie Roberta Kennedy’ego, a także że Don Ecker skłamał na temat swojej kariery jako policjanta. Należy pamiętać, że Vickie Ecker nie odpowiada za swojego wujka i że nie istnieją żadne dowody na poparcie twierdzeń Coopera. Dlaczego jednak Eckerowie nie pozwali Coopera lub jego wydawcy do sądu bądź nie zmusili wydawcy do odcięcia się od tych oskarżeń?

Pod koniec 1992 lub na początku 1993 roku miałem swoje własne, cokolwiek dziwne, zetknięcie z Eckerami. Napisałem wcześniej o swoich wielokrotnych tajnych spotkaniach z byłymi członkami do spraw odzyskiwania pojazdów UFO w Siłach Powietrznych USA. Napisałem do wydawcy „UFO Magazine” list, w którym podsumowałem moje doświadczenia i nawet załączyłem kopię dokumentu wojskowego, jako dowód na prawdziwość niektórych moich stwierdzeń. Eckerowie jednak nie tylko nie opublikowali mojego listu, ale zadzwonili do mnie i przeprowadzili telefonicznie przesłuchanie na odległość. Powiedzieli, że nie opublikowali mojego listu, ponieważ nie dostarczyłem żadnych dowodów. Od kiedy jednak listy do wydawcy wymagają dostarczania dowodu? Jak czytelnik pamięta, załączyłem nawet takowy dowód. Jeśli Eckerowie naprawdę byli agentami zajmującymi się dezinformacją, to właśnie w taki sposób się zachowali. Równie dobrze może istnieć jednak i inne wytłumaczenie, muszę też podkreślić, że czasopismo opublikowało wiele doskonałych artykułów autorstwa szanowanych badaczy.

William Birnes, wraz z porucznikiem pułkownikiem Philipem Corso, był również współautorem książki „The Day After Roswell”. Corso, który służył w armii od 23 lutego 1942 do 1 marca 1963, twierdził, że pod Roswell rozbił się obcy pojazd i że on, pod nadzorem pułkownika generała Arthura Trudeau, odzyskał fragmenty pojazdu i wysłał je do różnych badaczy, którzy użyli ich do wsparcia rozwoju takich technologii, jak optyka światłowodowa, kevlar, lasery i mikroukłady. Uznani badacze Kevin Randle i Stanton Friedman byli sceptyczni wobec twierdzeń Corso, i mieli do tego powody. Po pierwsze, lasery, optyka światłowodowa i semikonduktory były oparte na wielu latach badań na polu mechaniki kwantowej. Przez wiele lat obserwowaliśmy również, że ktoś, kto ujawniał tajemnice, które elity wolałyby ukryć przed społeczeństwem, po jakimś czasie umierał w tajemniczych okolicznościach, zwykle w wyniku „samobójstwa”. Corso jednak, człowiek w dość zaawansowanym wieku, żył jeszcze długo po wydaniu książki i umarł, najwidoczniej z przyczyn naturalnych.

W tym momencie dochodzimy do dziwnego przypadku Roberta Lazara, który twierdził, że w 1988 i 1989 roku pracował jako fizyk w miejscu, które nazwał S-4, lub Sektor Czwarty, w Groom Lake w stanie Nevada, niedaleko Strefy 51. Powiedział george’owi Knappowi, reporterowi nadającej w Las Vegas telewizji KLAS, że pracował nad inżynierią systemów impulsowych pozaziemskiego pojazdu odzyskanego przez rząd, który to pojazd prawdopodobnie był pilotowany przez „szaraków” z systemu gwiezdnego Zeta Reticuli. Pokazał on Knappowi W-2 z Departamentu Wywiadu Marynarki Wojennej. Problem stanowi fakt, iż obecnie wydział ten nazywa się Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej (Office of Naval Intelligence, w skrócie ONI). Kolejny fakt to to, że Lazar, wiele lat po udzieleniu tego wywiadu, niż popełnił samobójstwa ani też nie zginął w wypadku. A przecież opisał wiele nietkniętych pojazdów. Jakim cudem tak wiele pojazdów mogło pozostać zniszczonych i nietkniętych? A Stanton Friedman, uznany badacz (podobnie jak Knapp) odkrył, że Lazar, który twierdzi, że posiada tytuły naukowe z fizyki w Cal tech i MIT (Instytut Technologii w Massachussets), nie widnieje na żadnej liście uczniów ani też w rocznikach statystycznych i nie jest w stanie przypomnieć sobie nazwiska któregokolwiek z nauczycieli. Jego jedyną edukację poza szkołą średnią stanowiły tylko jakieś kursy elektroniki w Pierce Junior College, a jak ustalił Friedman, Lazar uczęszczał na te kursy właśnie w czasie, w którym rzekomo miał studiować w MIT. Lazar twierdzi również, że pracował w Państwowym Laboratorium w Los Alamos, Friedman jednak ustalił, że był on tylko pracownikiem prywatnego kontrahenta, Kirka Meyera. Mówiąc delikatnie, jest zbyt wiele niekonsekwencji, by uznać historię Lazara za wiarygodną. Zauważalne jest również podobieństwo między jego stwierdzeniami i stwierdzeniami pułkownika Corso.

I tu dochodzimy do ciekawej sagi Majestic Twelve. W 1984 roku rolka filmu, zawierająca dokumenty rządowe opisujące zorganizowanie w 1947 roku przez prezydenta Trumana grupy badającej zjawisko UFO i nadzorowanej przez dwunastu mężczyzn, została wysłana do badacza UFO Jaime Shandera. Wszyscy ludzie wymienieni w dokumentach byli naukowcami, wojskowymi oraz przedstawicielami wywiadu, i byli to dokładnie ci ludzie, którzy mogliby wziąć na swoje barki taki wysiłek. Biorąc pod uwagę znane zainteresowanie rządu USA zjawiskiem UFO i obsesję na punkcie ukrywania tego przed społeczeństwem, jest całkiem prawdopodobne, że coś takiego jak MJ-12 naprawdę istniało. W tym miejscu jednak zaczynają się problemy. Shandera w tamtym czasie blisko współpracował z innym badaczem UFO, Williamem Moore’em. W międzyczasie inny badacz, Paul Bennewitz, rzekomo sfotografował UFO niedaleko obszaru nuklearnego Sandia w Albuquerque (stan Nowy Meksyk, USA). Richard Doty, agent Biura Śledztw Specjalnych Marynarki Wojennej (Air Force Office of Special Investigations, w skrócie Air Force OSI), zaczął (i nawet później się do tego przyznał) prowadzić dezinformację Bennewitza, na końcu wpędzając go w taki stres i strach, że Bennewitz doznał załamania nerwowego. William Moore powiedział później, że kolaborował z Doty’m w tym procederze, mając nadzieję na zdobycie jego zaufania i uzyskanie jakichś prawdziwych informacji… cóż, historia grubymi nićmi szyta. Jeszcze bardziej niewiarygodne są twierdzenia Doty’ego, że należał do grupy wojskowej zwanej „Ptaszarnią” („Aviary”), która próbowała ujawnić społeczeństwu tajne informacje związane z UFO. Skoro tak, to dlaczego Doty deinformował Bennewitza? I w jaki sposób on (a także Corso i Lazar) uniknął losu czekającego każdego, kto za dużo mówi? Co więcej, rolka filmu, którą otrzymał Shandera, została wysłana z Albuquerque… gdzie Doty w tym czasie stacjonował.

Timothy S. Cooper twierdził, że w latach dziewięćdziesiątych paczki z dokumentami MJ-12 znalazły się w jego zamkniętej na kluczyk skrzynce pocztowej, pozbawione jakichkolwiek stempli. Robert Hastings, powszechnie uznawany badacz, wskazał na wirtualną niemożliwość wystąpienia takiej sytuacji. Cooper przekazał dokumenty Robertowi i Ryanowi Woodowi. Byłem dwukrotnie kamerzystą Ryana w lokalnym programie telewizyjnym, o osobiście za nim nie przepadam, niemniej jestem jednak przekonany co do jego uczciwości i kompetencji. On i jego ojciec udostępnili dokumenty Sądowemu Egzaminatorowi Dokumentów, który stwierdził, że wydają się one autentyczne. Wówczas Moore i Shandera stwierdzili, że w 1985 roku odnaleźli w Archiwum Narodowym inny dokument MJ-12, był on jednak pozbawiony numeru katalogowego archiwum, co oznacza, że został tu wniesiony przez kogoś z zewnątrz. Jakby mało było złożoności i skomplikowania całej sprawy, dokumenty MJ-12 stanowią, że Truman i Eisenhower byli informowani przez członków MJ-12, i faktem jest, że obydwaj mężczyźni byli informowani przez urzędników wymienionych w dokumentach lub we wskazanych dniach, a generał Nathan Twining napisał tajne memorandum na dzień przed jednym z takich spotkań, pisząc, że wierzy, że UFO naprawdę istnieją. Prominentny kanadyjski badacz Wilbert Smith powiedział, że wie, iż Vannevar Bush, domniemany członek MJ-12, faktycznie przewodniczył badaniom nad UFO prowadzonym dla Rządowego Forum Badań i Rozwoju (US Government’s Research and Development Board).

Gorące debaty wśród ufologów mają miejsce po dziś dzień, włączając w to ezoteryczne elementy, jak np sposób, w jaki daty były zamieszczane na rządowych dokumentach w różnych okresach czasu. Łatwo zauważyć, dlaczego kompetentni badacze, tacy jak Stanton Friedman i Robert i Ryan Woodowie, wierzą, że dokumenty mogą być autentyczne, i dlaczego tak samo uznawani i zdolni ludzie, jak Robert Hastings, są bardziej sceptyczni. Prawdopodobnie widzimy tutaj mieszankę prawdy i dezinformacji obliczoną na wywołanie podejrzeń i niezgody (by nie powiedzieć totalnego zakłopotania) wśród badaczy. Wszystkie wymienione powyżej zagadnienia wydają się tworzyć pewien wzór, zaś jedyną lekcją, jaką możemy bezpiecznie wyciągnąć z tego, to to, że do wszystkiego należy podchodzić z rezerwą.

 

TRANSLATE GOOGLE

For a long time, it was clear that the U.S. government about the UFO phenomenon knows more than reveals. What’s more, the government has penetrated deep into the at least one organization to investigate the UFO phenomenon: NICAP, which took place in the fifties. Likely to be infiltrated by other research teams. So we must be ready for the possibility that some individuals or teams or publications are not what they seem. Of course, your doing the confusion caused by a single mistyfikatorów.

U.S. government involvement in UFO case back to the year 1947. 21 June wyławiacz wood and a volunteer with Harbor Patrol Association, Harold Dahl reported that together with his son, accompanied by a dog and two collaborators, he worked on his boat near Maury Island in Puget Sound (Washington, USA), while in at one point he saw flying near the six metallic objects in the shape of a donut. It seemed that one of the objects had a crash and threw some type of metallic slag, which – according to Dahl – wounded his son and killed the dog. Dahl allegedly collect a certain amount of slag. He described all of Fred Crismanowi which, according to Dahl was to be his supervisor. Publisher of one of the magazines, Ray Palmer, sent Kenneth Arnold (the man who made a notorious UFO sighting June 24, 1947 year) to investigate the case, the level of strangeness exceeded all expectations. Crisman in fact proved to be a former member of the OSS and later the successor agent for the organization, the CIA. A lawyer from New Orleans, Jim Garrison, even suspected him of involvement in the assassination of President Kennedy, it also appears to have had some relationship with the mysterious Clay Shaw. The purpose of his flight Arnold said his wife, did not complete the flight plan, but when it appeared in Tacoma, someone previously reserved for the hotel room. Information leaked on, indicating that in his room could be set up eavesdropping. Two U.S. Army officers who were sent to investigate [the matter], were killed when their plane crashed B-25 during the return flight to Kaliforni.Prawdopodobnie was an accident, Arnold argued, however, that someone tampered with his airplane, and the man who wrote about his observations, Paul Lance, died in mysterious circumstances in August of this year. Slag sent investigators, who turned out to be ordinary slag from the foundry, could not be the same material that met Harold Dahl. The event is surrounded by a mysterious fog government involvement in this matter, everything looks as if it had been organized in some strange order.

I have written repeatedly about the magical aspects of the Roswell case. Suffice it to say that between Roswell and Corona happened something very strange, and it was not sure weather balloon or Mogul balloon project. The accident probably occurred on the Fourth of July, the date chosen by the founders of the United States, many of whom were Masons, as the date of signing of the Declaration of Independence. Seven plus four gives eleven, and seven to eleven the ratio of height of the Great Pyramid of Giza to each of its bases. Three times eleven gives thirty-three, and therefore the number worshiped by the Masons and the number of vertebrae in the human spine. The event took place within the 33 th parallel. Looking at it this way, Roswell is just as unclear as the Maury Island, and the U.S. government seems not only to make disinformation, but is likely to take part in the whole event.

In 1986, Vickie Ecker and Sherie Stark was founded in California magazine „UFO Magazine”. Currently the magazine is published by William Birnesa, and his wife Nancy Birnes is the head of the publishing house, accompanied by Stark Ecker and Ecker and husband, Don. I would like to emphasize that there is no evidence that the magazine is anything other than appear to be a government Eckers, Stark and Birnes are reliable people. There are some strange aspects of their business. In 1991, Milton William Cooper published his underground book „Behold a Pale Horse”. In the book, Cooper said that the letter „UFO Magazine” was funded by the government and was a disinformation machine. He also claimed that Vickie Ecker was previously recorded escort agency and that her uncle was a lawyer, who convinced Sirhan Sirhan to admit guilt and to avoid trying to draw to light the truth about the assassination of Robert Kennedy, and that Don Ecker lied about his career as a policeman. Please note that Vickie Ecker is not responsible for his uncle, and that there is no evidence to support assertions Cooper. But why not sued Eckerowie Cooper or his publisher to court or not they forced the publisher to distance themselves from these charges?

At the end of 1992 or early 1993 I had my own, something strange encounter with Eckerami. I wrote earlier about his multiple secret meetings with former members for the recovery of UFO vehicles in the U.S. Air Force. I wrote to the editor of „UFO Magazine” letter in which I summarized my experiences, and even I enclosed a copy of the military, as evidence of the veracity of some of my statements. Eckerowie not only did not have published my letter, but called me and conducted a telephone interview from a distance. They said they would not have published my letter, because it does not provide any evidence. Since, however, letters to the editor need to provide proof? As you remember, I enclosed even any, evidence. If Eckerowie really were the agents in charge of disinformation, it is precisely in this way would behave. It may well be other explanations, however, I must also emphasize that the journal has published many excellent articles written by respected researchers.

William Birnes, along with Lieutenant Colonel Philip Corso, was also co-authored the book „The Day After Roswell.” Corso, who served in the Army from February 23, 1942 March 1, 1963, claimed that the Roswell crashed alien craft and that he, under the supervision of Col. Gen. Arthur Trudeau, recovered fragments of the vehicle and sent them to different researchers, who used them to support development of technologies such as fiber optics, Kevlar, lasers and microchips. Established researchers Kevin Randle and Stanton Friedman were skeptical of the claims Corso, and they had reasons for it. First, lasers, fiber optics and semikonduktory were based on many years of research in the field of quantum mechanics. For many years we have also seen that the one who revealed the secrets that the elite would prefer to hide from the public, after some time, died in mysterious circumstances, usually as a result of „suicide”. Corso, however, a man in a fairly advanced age, he lived long after the book and died, apparently of natural causes.

At this point we come to the strange case of Robert Lazar, who claimed that in 1988 and 1989 he worked as a physicist in the place which he called S-4, or the Fourth sector, at Groom Lake, Nevada, near Area 51 Knappowi said George, giving a reporter in Las Vegas KLAS-TV that he worked on pulsed systems engineering extraterrestrial vehicle recovered by the government, which is probably the vehicle piloted by the „grays” from Zeta Reticuli star system. He showed Knappowi W-2 from the Department of Naval Intelligence. The problem is the fact that the department is now called the Office of Naval Intelligence (Office of Naval Intelligence, ONI for short). Another fact is that Lazar, many years after giving this interview than to commit suicide, nor died in an accident. And yet untouched described many vehicles. How could so many vehicles damaged and could remain intact? A Stanton Friedman, a recognized scholar (as Knapp) discovered that Lazar, who claims to have degrees in physics at Cal Tech and MIT (Massachusetts Institute of Technology), does not appear on any list of students, nor in the statistical yearbooks and is able to recall the names of any of the teachers. His only education beyond high school were just some electronics courses at Pierce Junior College, and as determined Friedman, Lazar attended these courses just in time, which allegedly had to study at MIT. Lazar also claims that he worked at the National Laboratory in Los Alamos, however, Friedman found that he was the only employee of a private contractor, Kirk Meyer. To put it gently, there are too many inconsistencies to be considered as reliable Lazar story. Noticeable is also a similarity between his statements and the statements of Colonel Corso.

This brings us to an interesting saga Majestic Twelve. In 1984, the roll of film, including government documents describing the organization in 1947 by President Truman’s UFO research group and supervised by twelve men, was sent to UFO researcher Jaime Shandera. All the people mentioned in the documents were scientists, and representatives of military intelligence, and they were exactly those people who could take on its shoulders the effort. Given the known interest of the U.S. government UFO phenomenon and obsession with concealing this from society, it is quite likely that such a thing as MJ-12 truly existed. At this point, however, the problems begin. Shandera at that time worked closely with another UFO researcher, William Moore. Meanwhile, another researcher, Paul Bennewitz, allegedly photographed a UFO near the area of nuclear Sandia in Albuquerque (New Mexico, USA). Richard Doty, Office of Special Investigation agent of the Navy (Air Force Office of Special Investigations, in short, the Air Force OSI), started (and even later admitted to it) to keep Bennewitz disinformation, finally herded him in such a stress and fear that Bennewitz suffered a nervous breakdown. William Moore said later that he collaborated with Doty’m including procederze, hoping to gain his confidence and get some real information … Well, the story of a thick thread sewn. Even more incredible are claims Doty’ego that belonged to a military group called the „Aviary” („Aviary”), who attempted to disclose secret information to the public related to UFOs. If so, why Doty Bennewitz deinformował? And how he (and the Corso, and Lazar), escaped the fate that awaits anyone who says too much? Moreover, the roll of film, which received Shandera, was sent to Albuquerque … Doty where he was stationed at that time.

Timothy S. Cooper argued that in the nineties packages with MJ-12 documents found in his locked mailbox with a key, without any stamps. Robert Hastings, widely recognized scholar, pointed out the virtual impossibility of such a situation. Cooper gave the documents to Robert and Ryan Woodowi. I was the cameraman Ryan twice in a local television program, a person not crazy about it, but I am not convinced of his honesty and competence. He and his father have released court documents Document examiner, who stated that they appear to be authentic. Then Moore and Shandera reported that in 1985 the National Archives have found another MJ-12 document, but it was devoid of the archive catalog number, which means that there has been filed by someone from the outside. As if it was not enough complexity and the complexity of their case, the MJ-12 documents state that the Truman and Eisenhower were informed by members of MJ-12, and the fact is that both men were informed by the officials mentioned in the documents or the indicated days, and General Nathan Twining wrote a secret memorandum the day before one of these meetings, writing that he believes that UFOs are real. Prominent Canadian researcher Wilbert Smith said he knows that Vannevar Bush, an alleged member of MJ-12, actually led to research into the UFO kept for Governmental Research and Development Forum (U.S. Government’s Research and Development Board).

Hot debate among ufologists are taking place today, including the esoteric elements, such as how the dates were posted on the official documents in various periods of time. It is easy to see why competent researchers, such as Stanton Friedman and Robert and Ryan Woodowie, believe that the documents may be genuine, and why as well as recognized and talented people, like Robert Hastings, are more skeptical. Perhaps we see here a mixture of truth and disinformation calculated to induce suspicion and discord (if not a total embarrassment) among researchers. All these issues seem to form a pattern, and the only lesson we can safely draw from this is that to all should be viewed with caution.

TRANSLATE GOOGLE

Für lange Zeit war es klar, dass die US-Regierung über das UFO-Phänomen mehr als enthüllt kennt. NICAP, der Platz in den fünfziger Jahren nahm: Was mehr ist, hat die Regierung tief in die mindestens eine Organisation, um die UFO-Phänomen zu untersuchen eingedrungen. Wahrscheinlich von anderen Forscherteams infiltriert werden. Also müssen wir bereit sein für die Möglichkeit, dass einige Einzelpersonen oder Teams oder Publikationen nicht sind, was sie scheinen. Natürlich tun Sie das Durcheinander von einer einzigen mistyfikatorów verursacht.

US-Regierung Beteiligung an UFO-Fall zurück bis ins Jahr 1947. 21. Juni wyławiacz Holz und ein Freiwilliger mit Harbor Patrol Association, Harold Dahl berichtete, dass zusammen mit seinem Sohn, begleitet von einem Hund und zwei Mitarbeitern, arbeitete er an seinem Boot in der Nähe Maury Island im Puget Sound (Washington, USA), während in an einer Stelle sah er, fliegen in der Nähe der sechs metallische Gegenstände in der Form eines Donuts. Es schien, dass eines der Objekte einen Absturz hatte und warf irgendeine Art von metallischen Schlacke, die – nach Dahl – verwundet sein Sohn und tötete den Hund. Dahl angeblich sammeln eine bestimmte Menge an Schlacke. Er beschrieb alle Fred Crismanowi, die nach Dahl war mit seinem Vorgesetzten zu sein. Publisher eines der Magazine, Ray Palmer, schickte Kenneth Arnold (der Mann, der eine UFO-Sichtung gemacht berüchtigten 24. Juni 1947 Jahr), um den Fall zu untersuchen, übertraf das Niveau der Fremdheit alle Erwartungen. Crisman in der Tat erwies sich als ein ehemaliges Mitglied des OSS und später der Nachfolger Agent für die Organisation, die CIA zu sein. Ein Anwalt aus New Orleans, Jim Garrison, selbst verdächtigt ihn der Beteiligung an der Ermordung von Präsident Kennedy, erscheint er auch gehabt zu haben, eine Beziehung zu dem geheimnisvollen Clay Shaw. Der Zweck seiner Flucht Arnold sagte seine Frau, nicht abgeschlossen haben, den Flugplan, aber wenn es in Tacoma erschien, jemand zuvor für das Hotelzimmer reserviert. Informationen durchgesickert auf, was darauf hinweist, dass in seinem Zimmer könnten bis zu Lauschangriffen eingestellt. Zwei US-Armee Offiziere, die geschickt wurden, zu untersuchen [die Sache], wurden getötet, als ihr Flugzeug abgestürzt B-25 während der Hin-und Rückflug zu Kaliforni.Prawdopodobnie war ein Unfall, argumentierte Arnold jedoch, dass jemand mit seinem Flugzeug manipuliert, und der Mann, schrieb über seine Beobachtungen, starb Paul Lance, unter mysteriösen Umständen im August dieses Jahres. Schlacke schickte Ermittler, wie sich herausstellte, gewöhnliche Schlacke aus der Gießerei zu sein, konnte nicht das gleiche Material, das Harold Dahl erfüllt sein. Die Veranstaltung von einem mysteriösen Nebel Beteiligung der Regierung in dieser Angelegenheit umgeben ist, sieht alles, als wäre sie auf eine seltsame Reihenfolge organisiert worden.

Ich habe wiederholt über die magischen Aspekte des Roswell-Fall geschrieben. Es genügt zu sagen, dass zwischen Roswell und Corona passiert etwas sehr Merkwürdiges, und es war nicht sicher, Wetterballons oder Mogul Ballon-Projekt. Der Unfall ereignete sich vermutlich auf der Fourth of July, dem Tag von den Gründern der Vereinigten Staaten gewählt aufgetreten waren, von denen viele Freimaurer, als zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung der Unabhängigkeit. Sieben plus vier gibt elf, und 7 bis 11 das Verhältnis der Höhe der großen Pyramide von Gizeh zu jedem seiner Basen. Dreimal elf gibt 33, und somit die Anzahl von den Freimaurern und der Anzahl der Wirbel der menschlichen Wirbelsäule verehrt. Die Veranstaltung fand im Rahmen des 33 th parallel. Betrachtet man es auf diese Weise, ist Roswell ebenso unklar wie der Maury-Island, und die US-Regierung scheint nicht nur Desinformation zu machen, aber wahrscheinlich zur Teilnahme an der gesamten Veranstaltung teilnehmen.

Im Jahr 1986 wurde Vickie Ecker und Sherie Stark in Kalifornien Zeitschrift „UFO Magazine” gegründet. Derzeit wird das Magazin von William Birnesa veröffentlicht, und seine Frau Nancy Birnes ist der Leiter des Verlags, von Stark und Ecker Ecker und Ehemann Don begleitet. Ich möchte betonen, dass es keine Beweise, dass das Magazin etwas anderes als um eine Regierung zu erscheinen Eckers sein soll, sind Stark und Birnes zuverlässige Leute. Es gibt einige seltsame Aspekte ihres Geschäfts. Im Jahre 1991 veröffentlichte Milton William Cooper seine unterirdischen Buch „Behold a Pale Horse”. In dem Buch, sagte Cooper, dass der Brief „UFO Magazine” wurde von der Regierung finanziert und war eine Desinformation Maschine. Er behauptete auch, dass Vickie Ecker zuvor Escort Agentur aufgenommen und, dass ihr Onkel war ein Anwalt, der Sirhan Sirhan sich schuldig zu bekennen und zu vermeiden, versuchen, zu zeichnen, um die Wahrheit über die Ermordung Robert Kennedys leuchten überzeugt, und dass Don Ecker gelogen seine Karriere als Polizist. Bitte beachten Sie, dass Vickie Ecker ist nicht verantwortlich für seinen Onkel, und dass es keine Beweise für Behauptungen Cooper unterstützen. Aber warum nicht Eckerowie Cooper oder sein Verleger vor Gericht verklagt oder nicht, sie gezwungen, den Verlag, um sich von diesen Gebühren zu distanzieren?

Am Ende des Jahres 1992 oder Anfang 1993 hatte ich meine eigene, etwas seltsame Begegnung mit Eckerami. Ich schrieb über seine früheren mehrere geheime Treffen mit ehemaligen Mitgliedern für die Verwertung von UFO-Träger in der US Air Force. Ich schrieb an die Redaktion des „UFO Magazine” Brief, in dem ich meine Erfahrungen zusammenfassen, und auch ich fügte eine Kopie des Militärs, als Beweis für die Richtigkeit der einige meiner Aussagen. Eckerowie nicht nur nicht meinen Brief veröffentlicht haben, sondern rief mich an und führten eine Telefon-Interview aus der Ferne. Sie sagten, sie würde meinen Brief nicht veröffentlicht haben, weil sie nicht liefern keine Beweise. Da aber müssen Leserbriefen den Nachweis zu erbringen? Wie Sie sich erinnern, eingeschlossen ich selbst überhaupt Beweise. Wenn Eckerowie wirklich waren die Agenten zuständig für Desinformation, ist es gerade so verhalten würde. Es kann durchaus andere Erklärungen geben, allerdings muss ich auch betonen, dass die Zeitschrift hat viele hervorragende Artikel von angesehenen Forschern geschrieben veröffentlicht.

William Birnes, zusammen mit Oberstleutnant Philip Corso, wurde auch Co-Autor des Buches „The Day After Roswell”. Corso, der in der Armee vom 23. Februar 1942 diente 1. März 1963, behauptet, dass die Roswell-Alien-Schiff abgestürzt ist und dass er, unter der Leitung von Col. Gen Arthur Trudeau, erholte sich Fragmente des Fahrzeugs und schickte sie an verschiedene Forscher, die sie zur Unterstützung eingesetzt Entwicklung von Technologien wie Glasfaser, Kevlar, Laser und Mikrochips. Etablierte Forscher Kevin Randle und Stanton Friedman waren skeptisch gegenüber der Ansprüche Corso, und sie hatten Gründe dafür. Zunächst wurden Laser, Faseroptik und semikonduktory auf vielen Jahren der Forschung auf dem Gebiet der Quantenmechanik beruht. Seit vielen Jahren haben wir auch gesehen, dass derjenige, der die Geheimnisse, dass die Elite lieber vor der Öffentlichkeit verbergen würde, nach einiger Zeit starb unter mysteriösen Umständen, meist als Folge von „Selbstmord” enthüllt. Corso, aber ein Mann in einem recht fortgeschrittenen Alters, er lebte noch lange nach dem Buch und starb offenbar eines natürlichen Todes.

An dieser Stelle kommen wir zu dem seltsamen Fall von Robert Lazar, der, dass im Jahre 1988 und 1989 war er als Physiker an der Stelle, die er als S-4, oder den vierten Sektor gearbeitet, am Groom Lake, Nevada, in der Nähe von Area 51 behauptet Knappowi, sagte George, was ein Reporter in Las Vegas KLAS-TV, dass er auf gepulsten Systems Engineering außerirdisches Fahrzeug von der Regierung, das ist wahrscheinlich das Fahrzeug von der „Grauen” von Zeta Reticuli Sterne-System pilotiert wieder gearbeitet. Er zeigte Knappowi W-2 aus dem Department of Naval Intelligence. Das Problem ist die Tatsache, dass die Abteilung nun nennt man das Office of Naval Intelligence (Office of Naval Intelligence, ONI für kurz). Eine weitere Tatsache ist, dass Lazar, viele Jahre nachdem er dieses Interview als Selbstmord zu begehen, noch starb bei einem Unfall. Und noch unberührten viele Fahrzeuge beschrieben. Wie konnten so viele Fahrzeuge beschädigt und konnte erhalten bleiben? Ein Stanton Friedman, ein anerkannter Gelehrter (wie Knapp) entdeckt, dass Lazar, der Grad in Physik an der Cal Tech und dem MIT (Massachusetts Institute of Technology) haben behauptet, nicht auf einer Liste von Studenten erscheinen, noch in den statistischen Jahrbüchern und ist in der Lage, die Namen von einem der Lehrer wieder zu verwenden. Seine einzige Ausbildung jenseits der Highschool waren nur einige Elektronik Kurse an Pierce Junior College, und als bestimmt Friedman besuchte Lazar diese Kurse nur in der Zeit, die angeblich musste am MIT zu studieren. Lazar behauptet auch, dass er an der National Laboratory in Los Alamos arbeitete aber fand Friedman, dass er der einzige Angestellte eines privaten Auftragnehmers, Kirk Meyer war. Um es vorsichtig auszudrücken, es gibt zu viele Ungereimtheiten als zuverlässige Lazar Geschichte betrachtet werden. Auffällig ist auch eine Ähnlichkeit zwischen seinen Aussagen und den Aussagen von Oberst Corso.

Dies bringt uns zu einer interessanten Sage Majestic Twelve. Im Jahr 1984 wurde die Rolle des Films, einschließlich der Regierung Dokumente über die Organisation 1947 von Präsident Trumans UFO-Forschungsgruppe und betreut von zwölf Männern, um UFO-Forscher Jaime Shandera gesendet. All die Leute in den Dokumenten erwähnt waren Wissenschaftler und Vertreter des militärischen Geheimdienstes, und sie waren genau jene Leute, die auf seinen Schultern die Mühe nehmen konnte. Angesichts der bekannten Interesse der US-Regierung UFO-Phänomen und Besessenheit verbergen dies von der Gesellschaft, ist es sehr wahrscheinlich, dass so etwas wie MJ-12 wirklich existierte. An diesem Punkt jedoch beginnen die Probleme. Shandera damals arbeitete eng mit einem anderen UFO-Forscher, William Moore. In der Zwischenzeit ein anderer Forscher, Paul Bennewitz, angeblich ein UFO fotografiert in der Nähe der Bereich der nuklearen Sandia in Albuquerque (New Mexico, USA). Richard Doty, Office of Special Investigation Agenten des Navy (Air Force Office of Special Investigations, kurz gesagt, die Air Force OSI), gestartet (und auch später, es gab), um Bennewitz Desinformation zu halten, schließlich trieb ihn in einem solchen Stress und Angst, dass Bennewitz erlitt einen Nervenzusammenbruch. William Moore sagte später, dass er mit Doty’m einschließlich procederze zusammengearbeitet, in der Hoffnung, sein Vertrauen zu gewinnen und bekommen einige echte Informationen … Nun, genäht die Geschichte eines dicken Faden. Noch unglaublicher sind Ansprüche Doty’ego, die zu einer militärischen Gruppe namens „Aviary” („Aviary”), der geheime Informationen an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit UFOs offenzulegen versucht gehörte. Wenn ja, warum Doty Bennewitz deinformował? Und wie er (und der Corso, und Lazar), entging dem Schicksal, das jeden, der zu viel erwartet, sagt? Darüber hinaus wurde die Rolle des Films, die Shandera empfangen, Albuquerque gesendet … Doty wo er damals stationiert.

Timothy S. Cooper argumentiert, dass in den neunziger Jahren Pakete mit MJ-12 Dokumente in seinem Postfach gesperrt mit einem Schlüssel gefunden, ohne Stempel. Robert Hastings, weithin anerkannte Gelehrte, wies auf die virtuelle Unmöglichkeit einer solchen Situation. Cooper gab die Unterlagen an Robert Ryan und Woodowi. Ich war der Kameramann Ryan zweimal in einem lokalen TV-Programm, eine Person nicht verrückt danach, aber ich bin nicht von seiner Ehrlichkeit und Kompetenz überzeugt. Er und sein Vater haben Gerichtsakten Document Prüfer, der, dass sie authentisch zu sein scheinen angegeben freigegeben. Dann Moore und Shandera berichtet, dass im Jahr 1985 die National Archives haben einen weiteren MJ-12-Dokument gefunden, aber es war frei von dem Archiv Katalog-Nummer, die, dass es von jemandem von außen eingereicht worden ist. Als ob es nicht genug, die Komplexität und die Kompliziertheit ihres Falles, die MJ-12 Dokumente fest, dass die Truman und Eisenhower von Mitgliedern der MJ-12 wurden informiert, und die Tatsache ist, dass beide Männer von den Beamten in den Dokumenten oder den angegebenen Tagen erwähnt wurden informiert, und General Nathan Twining schrieb ein geheimes Memorandum der Tag vor einem dieser Treffen, schriftlich mit, dass er glaubt, dass UFOs real sind. Prominente kanadische Forscher Wilbert Smith sagte, dass er weiß, dass Vannevar Bush, ein mutmaßliches Mitglied der MJ-12, eigentlich die Erforschung der UFO LED für Staatliche Forschungs-und Entwicklungszentrum Forum (US-Regierung für Forschung und Entwicklung Board) gehalten.

Heiße Debatte unter Ufologen werden heute stattfindet, einschließlich der esoterischen Elementen, wie zum Beispiel, wie die Termine wurden auf den offiziellen Dokumenten in verschiedene Zeiträume geschrieben. Es ist leicht einzusehen, warum kompetenter Forscher wie Stanton Friedman und Robert Ryan und Woodowie, glauben, dass die Dokumente echt sein kann, und warum sowie anerkannt und talentierten Menschen, wie Robert Hastings, sind skeptischer. Vielleicht sehen wir hier eine Mischung aus Wahrheit und Desinformation berechnet, um Misstrauen und Zwietracht (wenn nicht sogar total peinlich) unter den Forschern zu induzieren. All diese Themen scheinen ein Muster zu bilden, und die einzige Lektion, die wir bedenkenlos aus diesem ziehen kann ist, dass alle sollten mit Vorsicht betrachtet werden.

William B. Stoecker
Tłumaczenie i opracowanie: Ivellios

LINK DO STRONY

http://adziekan69.blogspot.com/

Posted in CIEKAWOSTKI, SF, UFO, ZJAWISKA PARANORMALNE | Leave a Comment »

 
%d blogerów lubi to: