edgier25

WordPress – Wiadomości

Archive for 23 lipca, 2012

Niemcy zarobiły na kryzysie 100 mld euro

Posted by edgier25 w dniu 23 lipca 2012


CWANIACTWO I WYRACHOWANIE MERKEL ….

W AKOMPANIAMENCIE  BAWIDAMKÓW  ELIT EUROPEJSKICH

Angela Merkel ostrzegała niedawno, że możliwości

finansowe Niemiec „nie są nieograniczone” i nie będą

one mogły bez końca ratować przed bankructwem

państw południa Europy. To prawda, ale nie cała, bo

Berlin nie tylk o za kryzys nie płaci, ale wręcz na nim

zarabia. Wszystko dlatego, że przerażeni brakiem

stabilności na rynkach inwestorzy są gotowi dopłacać

za możliwość lokowania aktywów w bezpieczne

niemieckie obligacje. Niemieckie ministerstwo

finansów szacuje, że dzięki temu od początku kryzysu

koszty obsługi długu federalnego spadły o 100 mld

euro.

 

MERKEL cunning and calculating ….

European elites in the accompaniment

Angela Merkel has warned recently that the possibility of

German finance „is not unlimited” and will not be

They could no end to save from bankruptcy

Southern European countries. It’s true, but not all, because

Berlin is not a tilde does not pay for the crisis, but even on it

earns. That’s because the lack of terror

stability in the markets, investors are willing to pay extra

for the opportunity to invest in safe

German bonds. German Ministry

Finance estimates that this the beginning of the crisis

costs of servicing the federal debt fell by 100 billion

euro.

Posted in POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA | Otagowane: | Leave a Comment »

21 bilionów dolarów w rajach podatkowych

Posted by edgier25 w dniu 23 lipca 2012


Wykorzystując luki w prawie i system lokowania pieniędzy w rajach podatkowych, najbogatsi ludzie świata wyprowadzili za granice krajów, w których normalnie powinni zapłacić podatek, gigantyczną sumę 21 bilionów dolarów. To z grubsza PKB Afryki, Ameryki Łacińskiej i Unii Europejskiej razem wziętych – podkreśla “Guardian”. Niemal połowa z tych środków jest w rękach 92 tys. ludzi, czyli 0,001 proc. ludności świata.

Szacowana na co najmniej 21 bilionów dolarów suma (inne szacunki w raporcie mówią nawet o 40 bilionach) wyciekła z mnóstwa krajów do bezpiecznych przystani finansowych, takich jak Szwajcaria czy Kajmany. Astronomiczną sumę wyliczyła i przedstawiła w raporcie “The Price of Offshore Revisited” grupa Tax Justice Network, w skład której wchodził m.in. James Henry, były główny ekonomista w McKinsey i ekspert od rajów podatkowych.

Badacze zebrali i przeanalizowali najdokładniejsze do tej pory dane dotyczące rozmiaru wyprowadzonych kwot, pochodzące m.in. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pośrednikami i wspólnikami światowej elity finansowej w procesie unikania fiskusa są prywatne banki, którym zależy na zdobyciu wkładów pochodzących od najbardziej wartościowych klientów – tych z najgrubszym portfelem.

Ich bogactwo “jest chronione przez wysoko opłacaną, zdolną grupę profesjonalnych ‘funkcyjnych’ w prywatnej bankowości, prawie i doradztwie, którzy wykorzystują coraz bardziej pozbawioną granic światową gospodarkę” – stwierdził Henry. Wskazał kilku głównych aktorów tych działań – prywatne banki UBS, Credit Suisse i Goldman Sachs.

Wśród krajów, z których wyparowało najwięcej kapitału od lat 1970., jest m.in. wiele krajów rozwijających się. W niejednym przypadku suma pieniędzy, które zamiast na ich rynki trafiły na konta, lokaty i rynki innych krajów, mogłaby spłacić ich zadłużenie wobec reszty świata. Przodują w tym m.in. kraje bogate w ropę, jak Arabia Saudyjska czy Nigeria, ale także – jeśli oszacować dochody, jakie mogłoby przynieść zainwestowanie wyprowadzonych za granicę pieniędzy – Rosja.

– Problem jest w tym, że aktywa tych krajów trzyma w ręku mała grupa bogatych ludzi, podczas gdy ciężar spłaty długów leży na barkach zwykłych ludzi – poprzez rządy – cytuje słowa raportu “Guardian”. Henry i jego grupa wyliczyli, że gdyby państwa mogły opodatkować ich dochody – zakładając średnio 3-procentowy zysk rocznie – zebrałyby więcej, niż rocznie wydają na pomoc dla krajów rozwijających się.

Na podstawie:: syrena.tk, gw, guardian
Źródło: CIA

 

Taking advantage of loopholes in the law and system of placing money in tax havens, the richest people in the world moved to foreign countries in which they should normally pay the tax, a gigantic sum of $ 21 trillion. It’s roughly the GDP of Africa, Latin America and the European Union together – emphasizes the „Guardian”. Almost half of these measures is in the hands of 92 thousand. people, or 0.001 percent. world’s population.

Estimated to be at least $ 21 trillion total (other estimates in the report are as high as 40 trillion) leaked from a multitude of countries to financial safe havens such as Switzerland or the Cayman Islands. Astronomical sum calculated and presented in the report „The Price of Offshore Revisited” group Tax Justice Network, among others, included a James Henry, a former chief economist at McKinsey and an expert on tax havens.

The researchers gathered and analyzed the most accurate to date data on the size of the derived amounts, from such from the International Monetary Fund. Agents and partners in the global financial elite in the process of avoiding tax office are private banks, which depends on getting contributions from the most valuable customers – those with the fattest wallet.

Their wealth „is protected by highly paid, professional group capable of ‚functional’ in private banking, law and counseling, who use the increasingly global economy devoid of borders” – said Henry. He pointed to several key actors in these activities – private banks UBS, Credit Suisse and Goldman Sachs.

Among the countries from which evaporated most of the capital since the 1970’s., Among others, many developing countries. In few cases the sum of money that instead went to their markets to the accounts, investments and markets of other countries could repay their debt to the rest of the world. Including leading the the oil-rich countries like Saudi Arabia or Nigeria, but also – if the revenue estimate, which could bring an investment of money derived abroad – Russia.

– The problem is that the assets of these countries holds a small group of rich people, while the debt repayment burden lies on the shoulders of ordinary people – through government – is quoted as saying the report „Guardian”. Henry and his team have calculated that if the state could tax their income – assuming an average of 3 per cent profit a year – zebrałyby more than a year they spend on aid to developing countries.

Based :: syrena.tk, g, guardian
Source: CIA

Unter Ausnutzung von Gesetzeslücken und das System der Platzierung Geld in Steueroasen, zogen die reichsten Menschen der Welt, um fremde Länder, in denen sie normalerweise zahlen sollten die Steuer, eine gigantische Summe von $ 21 Billionen. Es ist in etwa das BIP in Afrika, Lateinamerika und der Europäischen Union zusammen – betont den „Guardian”. Fast die Hälfte dieser Maßnahmen ist in den Händen von 92.000. Menschen, oder 0,001 Prozent. Weltbevölkerung.

Schätzungen auf mindestens $ 21000000000000 insgesamt (andere Schätzungen des Berichts sind so hoch wie 40 Billionen) aus einer Vielzahl von Ländern auf finanzielle sichere Häfen wie der Schweiz oder den Cayman Islands zugespielt werden. Astronomische Summe berechnet und im Bericht „The Price of Offshore Revisited” Gruppe Tax Justice Network vorgestellt, unter anderem, enthalten ein James Henry, ehemaliger Chefökonom bei McKinsey und ein Experte für Steueroasen.

Die Forscher gesammelt und analysiert die genaue Daten über die Größe der abgeleiteten Mengen bisher aus solchen vom Internationalen Währungsfonds. Agenten und Partner in der globalen Finanz-Elite in den Prozess der Vermeidung Finanzamt sind private Banken, die auf dem Erhalten Beiträge aus den wertvollsten Kunden richtet – diejenigen mit dem größten Portemonnaie.

Ihr Reichtum „wird durch hoch bezahlte, professionelle Gruppe, die” funktionale „im Private Banking, Recht und Beratung, die die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft ohne Grenzen nutzen geschützt” – sagte Henry. Er wies auf einige wichtige Akteure an diesen Aktivitäten – private Banken UBS, Credit Suisse und Goldman Sachs.

Unter den Ländern, aus denen die meisten der Hauptstadt seit den 1970er Jahren. Unter anderem verdampft, vielen Entwicklungsländern. In einigen Fällen ist die Geldsumme, die statt zu ihren Märkten gingen auf die Konten, Investitionen und Märkte anderer Länder könnten ihre Schulden mit dem Rest der Welt zurückzuzahlen. Darunter führende die Die ölreichen Staaten wie Saudi-Arabien oder Nigeria, sondern auch – wenn das Einkommen schätzen, was eine Investition von Geld ins Ausland abgeleitet bringen könnte – Russland.

– Das Problem ist, dass die Ressourcen dieser Länder zu einer kleinen Gruppe von reichen Leuten hält, während die Rückzahlung der Schulden Last liegt auf den Schultern der kleinen Leute – durch die Regierung – wird mit den Worten des Berichts „Guardian” zitiert. Henry und sein Team haben errechnet, dass, wenn der Staat könne ihre Einkommensteuer – eine durchschnittliche Fahrleistung von 3 Prozent Gewinn pro Jahr – zebrałyby mehr als ein Jahr auf sie Hilfe für die Entwicklungsländer zu verbringen.

Basierend :: syrena.tk, g, Vormund
Quelle: CIA

Posted in POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA | 1 Comment »

 
%d blogerów lubi to: