edgier25

WordPress – Wiadomości

TRZĘSIENIE ZIEMI W POLSCE , a GAZ ŁUPKOWY…..


Naukowcy z Geofizyki Toruń rozpoczęli największe w historii poszukiwania gazu łupkowego. Prowadzone na Pomorzu badania sejsmiczne sięgają nawet 6 km w głąb ziemi. Naukowcy zapewniają jednak, że wywoływane przez nich wstrząsy nikomu nie zagrażają.

Koncesję na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce ma już 19 firm. Łącznie otrzymały aż 104 koncesje. Za każdym razem prace wydobywcze poprzedzają badania geologiczne. Teraz prace poszukiwawcze rozpoczęły w powiecie słupskim. – Stosujemy najnowocześniejsze technologie. Dzięki drganiom wywoływanym przez olbrzymie wibratory sejsmiczne naukowcy potrafią bardzo dokładnie określić strukturę Ziemi. Wysyłane przez urządzenia drgania dochodzą na głębokość nawet sześciu kilometrów – mówi Marcin Święszek, kierownik zespołu sejsmicznego Geofizyki Toruń.

trzęsienie ziemi 3,0 / 11–1-2012

 1. Jak gazem łupkowym elity polskie demontują gospodarkę

  W dniu 27 września w programie „Superwizjer” poinformowano o pierwszych zanieczyszczeniach w Polsce wód pitnych, już na etapie rozpoznawania zasobów gazu łupkowego. Co będzie na etapie eksploatacji?
  Jednak „nasi” geolodzy i „nasi” politycy mimo oczywistych dowodów na świecie i obecnie w Polsce, na szkodliwość technologii wydobywania gazu łupkowego „gdakają” zgodnie, że wstrząsy tektoniczne, zatłaczanie chemikaliów pod olbrzymim ciśnieniem, jest bezpieczne, a zatłaczane chemikalia są używane powszechnie. Niech zatem, dla potwierdzenia tych informacji, każdy bez wyjątku z nich choćby pół litra wypije takiej mieszanki, zrobionej przez niezależna komisję społeczną. Na Salonie działają ci „gdakacze”, niech się zadeklarują do próby.

  Wykreowana przez „elity polityczne” teza, że szkodliwość wydobywania gazu łupkowego została wymyślona przez Gazprom, jest bez sensu w momencie przejęcia koncesji (podobno za cenę wielokrotnie wyższą od opłat za koncesję w MŚ) przez rosyjskie firmy uzależnione od Gazpromu.
  Kolejna teza zmajstrowana naprędce, że Gazprom przejął koncesje po to, żeby nie wydobywać gazu łupkowego w Polsce, to jeszcze większa żenada, która na dodatek kłóci się z tezą, że Gazprom wymyślił szkodliwość szczelinowania hydraulicznego. Bowiem te koncesje na rozpoznanie zasobu i wykorzystanie dokumentacji geologicznej dla eksploatacji ma cezurę czasową. Jeśli prace nie zostaną podjęte i wykonane w odpowiednim czasie koncesja wygasa. Trudno przyjąć, że Gazprom przejął koncesje na ok. 1 bln m3gazu o wartości handlowej ok. 300 mld USD, aby go nie eksploatować, tym bardziej, że posiada infrastrukturę przesyłową gazu, czego firmy „amerykańskie” nie mają. Gazprom przejął 21% w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia przez Parlament nowego Prawa Geologicznego i Górniczego [g i g]. Jest niemal pewne, że w ciągu roku ilość koncesji posiadanych przez Gazprom będzie co najmniej 90% zasobów polskiego gazu, ale także innych zasobów tzw. towarzyszących (węgiel, ropa, gaz, rudy metali, wody geotermalne i lecznicze itd.) o łącznej wartości liczonej w bilionach USD. Naprawdę trudno przyjąć, że podany Gazpromowi „na tacy” przez „nasze” elity polityczne ogromny majątek zostanie zlekceważony i nie przyjęty. Przypisywanie „ekoterrorystom” związku z Gazpromem w celu rzekomej dezinformacji społeczeństwa w sprawie szkodliwości technologii wydobywania gazu łupkowego wtedy, kiedy Gazprom ma choćby potencjalny interes w eksploatacji jest bezsensowne. Obiektywnie biorąc, każde zatłaczanie pod ziemię zanieczyszczeń (np. spalin z elektrowni Bełchatów , tzw. CCS, czy chemikaliów przy szczelinowaniu łupków) jest zbrodnią na środowisku i ludziach.
  A jak wygląda naprawdę sytuacja paliwowo – energetyczna Polski, zwłaszcza w zakresie gazu. Patent szczelinowania (robienia szczelin w skale) dotyczył głównie węgla kamiennego. Do uzyskania gazu z węgla w złożu trzeba zatłaczać jedynie parę wodną na głębokość 1,5 do 2,0 km czyli znacznie płycej niż dla gazu łupkowego. Metodą tą znaną i stosowaną [JSW udało się to z powodzeniem w 2010r.] możemy uzyskać z naszych zasobów węgla gaz na 2000 lat polskiego zapotrzebowania. Wiedzę tę mieli i ci politycy, którzy kiedyś, ze zblatownymi towarzyszami, zgodzili się na dostawy gazu z Rosji zamiast z naszego węgla, czy z zasobów gazu konwencjonalnego, ci, którzy ją ponawiali i ci, którzy teraz przekazali zasoby gazu razem z zasobami węgla.
  Podsumowując – zrobiono wszystko w przeszłości i teraz, żebyśmy byli uzależnieni energetycznie od obcych państw. Świadomie, z sukcesem.
  Trudno założyć, że cała procedura przekazania zasobów przez „nasze” elity polityczne Gazpromowi, są wynikiem pomyłki, niedopatrzenia… Przez ponad rok samorządy i organizacje pozarządowe wskazywały na zagrożenia jakie wynikają z zapisów projektowanego nowego prawa geologicznego i górniczego, które powstało jakby na zamówienie Gazpromu, o czym świadczy łatwość przejęcia koncesji, czy jej odsprzedaży.
  W tej chwili sytuacja jest taka, że zgodnie z kontraktem będziemy odbierać gaz od Gazpromu albo za niego płacić, a Gazprom dodatkowo będzie u nas wydobywał gaz łupkowy z całymi konsekwencjami środowiskowymi i sprzedawał go nam albo na zachód, w cenach jak obecnie albo wyższych jako super monopolista. Próba wmówienia społeczeństwu, że tuz po ustanowieniu i uchwaleniu nowego prawa g i g będzie pisane nowe prawo dla zmiany zasad rozliczeń, jest mydleniem oczu. Nie po to PO zmajstrowało nowe prawo g i g, żeby po wygranych wyborach je zmieniać. Ponadto „odwrócenie” sytuacji wiąże się z międzynarodowymi konfliktami, z państwami skąd są koncesjonariusze. Mogą być negocjacje, rozliczenia, itp. Już widzę te negocjacje z Gazpromem, trenujemy to 20 lat. Słowo, które ciśnie się na usta to zdrada.
  Wydobywanie gazu łupkowego na terenie 1/3 Polski wiąże się z zanieczyszczeniami do wód, gleby, powietrza.
  Produkty żywnościowe nie tylko z terenów uznanych za zagrożone środowiskowo, objętych koncesjami, ale z całej Polski, nie będą uznawane za dobre czy „zdrowe”. Polska straci wizerunek w UE i na świecie producenta „zdrowej” żywności, markę i tak naprawdę najważniejszy Polski produkt eksportowy. Możliwe straty z tytułu embarga na produkty żywnościowe z Polski wielekroć przewyższać będą domniemane zyski z wydobywania gazu łupkowego. Nałożyć na te straty należy koszty rekultywacji terenów zdegradowanych (które nie leżą po stronie koncesjonariusza, tylko po stronie samorządu – art. 190 prawa g i g), koszty strat z tytułu spadku cen gruntów omalże do zera, koszty wywłaszczeń obecnych właścicieli nieruchomości na rzecz koncesjonariusza, możliwych na terytorium ponad 1/3 Polski.
  Z uwagi na brak zmian na scenie politycznej po wyborach należy oczekiwać kontynuacji eutanazji gospodarki, wyprzedaży sektora energetyki, demontażu finansowego, majątkowego, naukowego, kulturowego, zdrowotnego społeczeństwa polskiego. Dla zachowania suwerenności Polski należy przełamać barierę dezinformacji zależnych mediów choćby w zakresie najgroźniejszej w powojennej Polsce ustawy podpisanej w lipcu przez Prezydenta: Prawo Geologiczne i Górnicze [prawo g i g].
  O ile wybory parlamentarne trudno nazwać demokratycznymi, ale jak widać połowa społeczeństwa w tą demokrację wierzy (świadczy o tym wynik frekwencji wyborczej), to zapisy tej ustawy wykluczają wszelkie demokratyczne i konstytucyjne prawa obywateli i samorządów. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 roku. Należy obywateli obudzić i przekazać im kilka najgroźniejszych w niej zapisów.

  Art. 191 prawa g i g zmieniający ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:
  Dodaje do katalogu celów publicznych w Art. 6 ustawy pkt 8, który brzmi:
  Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
  Poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą

  Art. 10 ust. 1 ustawy prawo g i g (co jest własnością górniczą):
  złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rudy metal, rudy pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo – magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą.
  ust. 2
  Własnością górniczą są objęte także złoża wód leczniczych, wód termalnych i solanek.
  komentarz autora:
  W tym przypadku cel publiczny oznacza, ze wydanie koncesji na wszystkie w/w kopaliny, skutkuje możliwością wywłaszczeń dotychczasowych właścicieli terenów objętych koncesjami, które wydane zostały dla komercyjnych podmiotów w tym kontrolowanych przez kapitał zagraniczny.

  Art. 42 mówi:
  1. w sprawach uregulowanych niniejszym działem (kom. autora: dział obejmuje zasady koncesjonowania):
  1) rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych; (kom. autora: koncesja jest decyzją niezaskarżalną, nie można jej cofnąć, odebrać, zatrzymać prace poszukiwawcze czy wydobywcze. właściciel nieruchomości może jedynie żądać odszkodowania na drodze cywilnej. Zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych wydanej koncesji oznacza, ze państwo polskie nie może żądać innych pożytków jak opłaty koncesyjne)

  Art. 16, mówi:
  W granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego użytkownik górniczy, w celu wykonywania działalności regulowanej ustawą, może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z przestrzeni objętej użytkowaniem. W szczególności może on…”

  Art. 19 mówi:
  2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów, węgla kamiennego, węgla brunatnego lub podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów, może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.
  3. W sprawach spornych rozstrzygają sądy powszechne.

  Art. 104 mówi:
  1. Obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  Wprawdzie przed wydaniem koncesji zasięga się opinii wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta, ale kryterium uzgodnień stanowi tylko zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy lub obowiązującym planem miejscowym. Zatem ustawodawca najpierw nakazuje gminom wpisanie wszystkich zasobów w ich tereny, a potem „łaskawie” opiniuje u niego zgodność koncesji z przeznaczeniem tego terenu. Ustawa odsuwa również od możliwości kwestionowania działalności koncesjonariusza (globalnych firm komercyjnych) obywateli i organizacje pozarządowe. Ponieważ Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy podlega konsultacjom społecznym, to w procesie wydawania koncesji na tereny wpisane z mocy ustawy jako górnicze, nie mogą uczestniczyć mieszkańcy, organizacje i samorząd.
  Jesteśmy krajem o bardzo dużym deficycie wody pitnej. Mamy jej mniej niż Egipt. Ustawa zaś przewiduje, że wody dla potrzeb prac górniczych będą za darmo! (art. 20), ma to szczególne znaczenie w technologii szczelinowania hydraulicznego. Na jeden odwiert zużywa się ok. 2 milionów litrów wody, którą bezpowrotnie zanieczyszcza się chemikaliami trudno usuwalnymi, lub w ogóle nieusuwalnymi. Jeśli woda jest darmo to brak jest opomiarowania tej wody oraz brak wiedzy ile ścieków zostaje pod ziemią, a ile wydobywa się na powierzchnię. Brak opłat za wodę może spowodować niekontrolowane zrzucanie płuczki hydraulicznej w różne zbiorniki i cieki wodne. Takie przypadki były w USA liczne.
  Tak więc na rzecz obcych podmiotów gospodarczych i innych działających komercyjnie i dla zysku firm, Ustawodawca – Ministerstwo Środowiska, zafundował bezkarne i omal bezpłatne sczerpywanie naszych zasobów. Opłaty koncesyjne zostały umieszczone w Ustawie i wynoszą dla przykładu 4,90 zł/1000 m3 gazu. Z tego 10% zostaje w gminie. Jak bardzo będą bogaci Polacy !!!
  Podobno te kwoty maja zapewnić 40 lat renty dla każdego obywatela jak głoszą niektórzy politycy i „eksperci” od PR.
  Pada pytanie: jeżeli wydobywanie gazu łupkowego jest całkowicie bezpieczne dla życia ludzi i zwierząt oraz środowiska, to jakim celu ustanowiono tak restrykcyjne zapisy gwarantujące bezkarność działań przedsiębiorców, którym wydano koncesje (bezprzetargowo zresztą i bez sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko, źródło: „Superwizjer”) ?
  Dlaczego przewidziano możliwość wywłaszczeń? Dlaczego ułatwiono przejęcie gazu przez Gazprom? Dlaczego ma stracić na tym rolnictwo?
  Polecam lekturę – prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. – Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981

 2. Bowiem te koncesje na rozpoznanie zasobu i wykorzystanie dokumentacji geologicznej dla eksploatacji ma cezurę czasową. Jeśli prace nie zostaną podjęte i wykonane w odpowiednim czasie koncesja wygasa.

  Odpowiedni czas to… 5 lat.
  Przez 5 lat można blokować eksploatację, a to oznacza dla Gazpromu miliardowe zyski.
  Jeżlli już piszesz notkę, to nie omijaj takiej istotnej informacji, zastępujac ją określeniem „w odpowiednim czasie koncesja wygasa”.

  ZASŁYSZANE….KOMENTARZ

  @modry

  Masz 100% racji! Niestety! idzie Okupacja gorsza od …hitlerowskiej (wyłączywszy oczywiscie śmierć ofiar II wojny) Ale – ilość Ofiar Skażeń związanych z Frakturingiem- Szczelinowaniem Skał i Nieodwracalnym Zatruciem Ziemi i Wody Pitnej bilionami litrów Skazonej Płuczki Frakturacyjnej – moze w efekcie okazać sie większa od ofiar nazizmu w Polsce.
  Do tego – masowe WYWŁASZCZENIA nieszczęsników posiadających nieruchomości na Szlaku Gazowym ( i nie tylko), pozbawienie de facto milionów Polaków Prawa do Nieskażonej Wody i Żywności,zatem – Skazanie milionów ludzi na choroby i powolną smierć,a więc pozbawienie milionów ludzi Podstawowych Praw Człowieka: Prawa do Niebycia Ofiarami Eksperymentów Medycznych (tu – chemicznych),Prawa do Zachowania Zdrowia, Prawa do Życia, Prawa do Informacji (jak w USA, gdzie skład toksycznej Płuczki Frakturacyjnej, wprowadzanej „bezpośrednio i w pobliże wód gruntowych” – został ZALEGALIZOWANY I jednoczesnie UTAJNIONY przed opinią publiczną – mocą decyzji samego Prezydenta G.W. Busha???!!!/słynne WYŁACZENIE Frakturingu spod Ustawy o Ochronie Wody Pitnej – Safe Drinking Water Act/ i…trwa do dziś!!!- stając sie krzyczącym dowodem na to, ze „pierwsza demokracja świata” w majestacie prawa – T R U J E, dla prywatnych zysków gas-oil koncernów, miliony swych własnych obywateli i Na Zawsze zatruwa potężne połacie własnej, amerykańskiej ziemi ) – C Z Y – M O Ż E – B Y Ć – W I Ę K S Z A – Z B R O D N I A A A ???!!!
  Od 1 stycznia, wyglada na to, ze Polacy praktycznie przestają byc właścicielami własnych nieruchomości, ojcowizn,panami swego życia, zdrowia, nawet własnej woli, czegokolwiek… a stają się…niewolnikami neokolonialnymi na własnej ziemi, która przechodzi de facto na własność Obcych Koncernów i kredytujących je Międzynarodowych (hm…) Banków.
  TAK SIE CZYNI WSPÓŁCZESNE WOJNY!!! TAK SIĘ PRZEJMUJE PAŃSTWA DZIKIEGO WSCHODU! (Europy Wschodniej)
  Ha ha ha!Już nie -czołgami i bombami (choć i z Misją jakąś Humanitarną naszego drogiego sojusznika – trzeba bedzie się liczyć, jak mu bedziemy kaprysic z legalnie przecież otrzymanymi przez niego Kokosowymi Gaz-Kontraktami, gdy zaczniemy fikać z np. Skażeniami i jakimis Protestami!) .
  A nasz ‘rząd”…ba! nasza, pożal sie Boże „opozycja” – MILCZY JAK ZAKLĘTA!!!
  Nasi Dziennikarze, równiez ci rzekomo „niezłomni” – MILCZĄ, albo naganiają polskie stado do rzeźni. Głupcy! Przeciez sami (pomijając juz finansowe przekręty i ogoleniae Polaków z … setek miliardów zł, z emerytur, z materialnych podstaw bytu narodowego) – będą konsumować skażoną wodę i skażoną żywność! Sami bedą oddychać skażonym powietrzem „ubogaconym” trującymi parami znad licznych, tysiecznych Naziemnych Polderów wysoko toksycznej Płuczki Pofrakturacyjnej. Nawet, jeśli łyknęli kasę za Gaz-Milczenie, Gaz-Cenzurę i jeszcze za aktywną Gaz-Hurra – Propagande, to przeciez – nie uciekną z Polski, bo KIM bedą gdzies tam, na emigracji, jesli pracują słowem?! (politycy i dziennikarze). WSZYSCY CI „NAJWAŻNIEJSI” – M I L C Z Ą ! ! !

  Dają narodowi – OPIUM na czas AMPUTACJI z WŁASNOŚCI: dużo plebejskich igrzysk, tematów zastepczych, politycznego tyjatru, awantur sejmowych (POzorowanych!), psedopolitycznego magla, plot o politykach, artystach, celebrytach, rzuca sie ludzikom moc ludowych atrakcji, kolorowych obrazków, seriali, Tanców z Gwiazdami i igrzysk w róznych TVN-ach, POLSATACH, GazWybach i w pozostałych 99% mediów polskojęzycznych , niech sie narodek bawi, a my tu tymczasem…
  Trzeba notować nazwiska WSZYSTKICH,którzy naganiają Polaków do tej ekonomiczno-ekologicznej Katastrofy pt. Gaz Łapówkowy.
  Niech zajmą zasłużone miejsce w polskiej Historii.

   

Komentarze 3 to “TRZĘSIENIE ZIEMI W POLSCE , a GAZ ŁUPKOWY…..”

 1. edgier25 said

  PIERWSZY OSWIADCZA ŻE PRZEZ NASZ KRAJ BIEGNIE LINIA USKOKÓW

  Wstrząsy ziemi w okolicach Kalisza, czyli środka Polski, to dość tajemnicze zjawisko; najprawdopodobniej były spowodowane przemieszczaniem się skał uskoku Dolska – ocenił geolog prof. Jerzy Żaba. W jego ocenie, piątkowe wstrząsy nie zagrażają życiu ludzi.

  – Wstrząsy w tym rejonie Polski są bardzo zagadkowe. To może być związane z aktywnością takiego uskoku Dolska, który przebiega skosem przez Polskę, mniej więcej równoleżnikowo. Ten uskok jest przedłużeniem Gór Świętokrzyskich w kierunku zachodnim – powiedział prof. Żaba z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

  DRUGI ZAPRZECZA PIERWSZEMU MÓWIĄC ŻE POLSKA JEST NIEAKTYWNA SEJSMICZNIE
  Na przykład podczas szczelinowania hydraulicznego, metody poszukiwania gazu z łupków, na skutek powstawania mikroszczelin generowane są mikrowstrząsy, rejestrowane tylko przez specjalistyczne, bardzo czułe urządzenia pomiarowe. Dlaczego powstają wstrząsy? Szczelinowanie może spowodować rozładowanie naprężeń tektonicznych, które zakumulowały się w podłożu. Eksperci jednak uspokajają: – Polska należy do obszarów asejsmicznych, nieaktywnych jeśli chodzi o ruchy ziemi, dlatego niebezpieczeństwo wstrząsów podczas prac wiertniczych jest znikome. – mówi prof. dr hab. Aleksander Guterch z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badanie.

  Polubienie

 2. Anna said

  I co teraz? Jakieś wyjście z sytuacji? Może rząd pod trybunał stanu? i unieważnić wszystkie ustawy, uchwały i rozporządzenia za ich rządzenia? jako niezgodne z konstytucją.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: