edgier25

WordPress – Wiadomości

Posts Tagged ‘life news’

NIE DAJMY SIĘ ZMANIPULOWAĆ RZĄDZĄCYM Z POLSKI I ROSJI- ONI CHCĄ ZAMIESZEK !!!

Posted by edgier25 w dniu 3 czerwca 2012


Putin chce zamieszek w Polsce ???

CZYŻBY ???

( TEN KTÓRY NAPISAŁ TEN ARTYKUŁ MA NA MYŚLI

PODBURZENIE ZWYKŁYCH KIBICÓW PRZECIWKO SOBIE

– RZADY POLSKI I ROSJI CHCĄ TAKIEGO OBROTU

SPRAWY ABY LUDZIE DOSKOCZYLI SOBIE DO GARDEŁ  

ONI TAK CHCĄ NIE BĄDŹCIE IDIOTAMI !!!)

CZY W POLICJI I WOJSKU NADAL PRZYJMOWANI SĄ GŁUPCY O NISKIM ILORAZIE INTELIGENCJI ????

CHYBA TAK  BO SKORO SKACZĄ JAK  PAJACE NA SKINIENIE PALCEM RZĄDOWYCH BŁAZNÓW….

TO NASZ RZĄD WPROWADZIŁ TAKIE SANKCJE WOBEC KIBICÓW Z ROSJI 

Tysiące rosyjskich kibiców z obraźliwymi dla Polaków symbolami sowieckiej okupacji. ( TYLKO AUTOR TEGO ARTYKUŁU ZAPOMNIAŁ DODAĆ JAK MILIONY RUSKICH GINĘŁY W WOJNIE Z FASZYSTAMI WTEDY SYMBOL SIERPA I MŁOTA NIE PRZESZKADZAŁ) Atakujący ich polscy fani piłki nożnej. Taki scenariusz przygotowały rosyjskie służby specjalne, które chcą doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji między kibicami obu krajów.

Czerwone gwiazdy, sierpy i młoty, flagi ZSRS w czasie Euro 2012 mają być na porządku dziennym. Rosyjscy kibice mają nosić koszulki z komunistycznymi symbolami. Tak przynajmniej zapowiada minister sportu Federacji Rosyjskiej Witalij Mutko.

W rzeczywistości cała operacja rozgrywa się według scenariusza rosyjskich służb specjalnych. Wszystko wskazuje na to, że ma dojść do konfrontacji pomiędzy rosyjskimi i polskimi kibicami.

Wypowiedź rosyjskiego ministra znalazła się na portalu Life News, który jest kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne.

O szykowanej przez putinowskie służby specjalne prowokacji  piszą m.in. użytkownicy innego rosyjskiego portalu, Lenta.ru. Ich zdaniem skonfliktowanie kibiców polskich i rosyjskich oraz wywołanie awantury będzie pretekstem do rozprawienia się rosyjskich władz z antyputinowską opozycją, której część to także fani futbolu.

„Bo może dojść do tego, że nagle przed kamerami telewizyjnymi wywieszą baner na połowę trybun o naszych oszustach i złodziejach”. – napisał użytkownik portalu Woolf. „Ekskluzywne prawo do zawstydzenia kraju należy do MSW Rosji” – dodał inny bloger LeSer.

Dotychczasowe wydarzenia jednoznacznie pokazują, że rosyjskie władze wyraźnie chcą doprowadzić do zamieszek w Polsce. MSZ Federacji Rosyjskiej w swoim oświadczeniu dla rosyjskich mediów stwierdza, że jakiekolwiek karanie rosyjskich obywateli, którzy przyjechali na Euro przez polskie służby będzie niedopuszczalne.

– Rosyjskie służby specjalne podgrzewają atmosferę. I nie chodzi o stadiony czy strefę kibica, ale o zapowiadany marsz, na którym mogą się pojawić transparenty z sierpem i młotem – uważa prof. Krzysztof Szczerski, poseł PiS-u, były wiceminister spraw zagranicznych. – Sondują, na ile mogą sobie pozwolić w Warszawie, a nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych daje się wciągnąć w tę prowokację – stwierdza poseł w rozmowie z portalem Niezależna.pl.

Propagowanie ideologii totalitarnych jest w Polsce zakazane. Mówią o tym artykuł 13 konstytucji, art. 256 kodeksu karnego. Sierp i młot, herb ZSRS, nie może być też zarejestrowany w krajach Unii Europejskiej jako znak towarowy ze względu na swój obraźliwy charakter – wynika z orzeczenia  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Problem w tym, że prawo nie precyzuje, czy noszenie koszulki jest już propagowaniem systemu totalitarnego.

Kar za sowieckie symbole Rosjanie nie muszą się obawiać. Wczoraj zapewniła o tym minister sportu Joanna Mucha.

– Propagowanie sowieckich symboli powinno być ścigane z urzędu –  mówi „Gazecie Polskiej Codziennie” Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. – Może pozwólmy Niemcom przyjechać ze swastykami? Wtedy będziemy mieli komplet – dodaje. – Bez wątpienia propagowanie sowieckich symboli będzie prowokowało Polaków. Być może jest to celowe działanie władz Rosji – zastanawia się Andrzej Melak. Jego zdaniem rosyjskie służby będą chciały wykorzystać Euro 2012 do przeprowadzenia prowokacji.

**************************************************************************

TRANSLATE GOOGLE

Давайте не манипулировать правителями Польши и РОССИЯ-Они бунт!

 

Путин хочет, бунт в Польше?

ЭТО ТАКОЕ?

(  TEN, который написал статью имеет в виду

Подстрекательство ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОТИВ ПРОСТЫХ

– Польский И РОССИИ правительства хотят такой маркетинг

ВОПРОСЫ К ЛЮДЯМ DOSKOCZYLI друг другу глотки

ТАК ОНИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ идиоты! )

И ПОЛИЦИЯ И АРМИЯ ДУРАКОВ ЕЩЕ ПРИНИМАЯ НИЗКИЙ IQ?

Я ТАК ДУМАЮ, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ВЫ ПРОПУСТИТЕ, КАК FINGER ПАЯЦЫ СКИНЫ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДУРАКОВ ….

НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО ТАКИЕ САНКЦИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ РОССИИ 

Тысячи русских поклонников оскорбительным для поляков символом советской оккупации. (  единственным автором этой статьи забыл добавить, как миллионы Руси погибло в войне против фашистов символ будет серпа и молота не будет вмешиваться)  атакует польских футбольных фанатов. Такой сценарий подготовленный русского спецназа, которые хотят привести к прямой конфронтации между сторонниками обеих стран.

Красной звезды, серпы и молоты, СССР в течение флаги Евро-2012 будет на повестке дня. Русская поклонники должны носить футболки с коммунистическими символами. По крайней мере, обещает русский министр спорта Виталий Мутко.

На самом деле, вся операция проходит по сценарию русских спецслужб. Все указывает на то, что он пришел к конфронтации между русскими и польскими болельщиками.

Заявление министра России было на портале Новости Жизнь, которая контролируется спецслужбами России.

О szykowanej на провокацию Путина писать специальные услуги, такие как Пользователи других русских, Lenta.ru. По их мнению, противоречили любителей польского и русского, и призывая боев будет поводом для подавления русских властей оппозиция antyputinowską, некоторые из которых также являются футбольными болельщиками.

„Потому что он может получить к тому, что вдруг телевизионном 1/2 висит баннер на трибунах наших мошенников и воров.”  , – пишет пользователь портала Вульф.  „исключительное право на смущать страны относится к МВД России”  , – добавил он другой блоггер Лезер.

Прошедшие события ясно показывают, что русский власти явно хотят, чтобы вызвать беспорядки в Польше. Министерство иностранных дел России в заявлении для русских государственных СМИ, что любое наказание граждан России, которые пришли на Евро польскими властями был бы неприемлем.

– Русский спецназ нагревать атмосферу. И речь идет не о стадионах и фан-зоны, но объявили марш, которые могут возникнуть баннеры с серпом и молотом –  считает проф. Кристофер Szczerski, ПиС депутат, бывший заместитель министра иностранных дел. –  опросы, насколько они могут себе позволить в Варшаве и польского Министерства иностранных дел можно сделать в этой провокации  – членов в интервью порталу Niezależna.pl.

Продвижение тоталитарной идеологии в Польше запрещены. Они говорят о статье 13 Конституции, ст. 256 Уголовного кодекса. Серп и молот, герб СССР, не могут быть зарегистрированы в Европейском Союзе в качестве товарного знака по причине его наступательный характер – в соответствии с Европейским судом.

Проблема в том, что закон не требует, чтобы носить футболку уже содействия тоталитарной системы.

Штрафы за советскую символику русские не должны волноваться.Вчера заверил министр спорта, Джоанна Мухи.

– Стимулирование советской символики должна осуществляться с офисом –   говорит, „польская газета Gazeta Wyborcza» Анджея Малакка, председатель Комитета Катыни. –  Почему бы не позволить немцам приходят со свастиками? Тогда мы будем иметь набор  – добавляет он. –  Без сомнения, развитие советской символики вызовет поляков. Возможно, это преднамеренные действия русских властей  – Андрей удивляется, Melaka. По его мнению, Россия захочет воспользоваться услугами Евро-2012 для проведения провокаций.

*************************************************************

TRANSLATE GOOGLE

Let’s not manipulate the rulers OF POLISH AND RUSSIAN-They’re a riot!

Putin wants a riot in Poland?

IS IT?

(  TEN who wrote the article is referring to

Incitement FANS AGAINST THE ORDINARY

– POLISH AND RUSSIAN GOVERNMENTS WANT TO SUCH MARKETING

MATTERS TO PEOPLE DOSKOCZYLI each other’s throats  

SO THEY DO NOT WANT TO BE idiots! )

OR THE POLICE AND THE ARMY FOOLS ARE STILL ACCEPTING LOW IQ??

I THINK SO, BECAUSE IF YOU SKIP LIKE PAGLIACCI SKINS FINGER ON THE GOVERNMENT FOOLS ….

OUR GOVERNMENT IMPLEMENTED SUCH SANCTIONS TO FANS FROM RUSSIA

Thousands of Russian fans are offensive to Poles symbols of Soviet occupation. (  ONLY author of this article forgot to add how millions of Rus died in the war against fascists symbol will then hammer and sickle will not interfere)  attacking their Polish football fans. Such a scenario prepared by Russian special forces who want to lead to direct confrontation between supporters of both countries.

Red stars, hammers and sickles, the USSR during the flags of Euro 2012 to be on the agenda. Russian fans have to wear shirts with communist symbols. At least, promises to Russian sports minister Vitaly Mutko.

In fact, the whole operation takes place from a screenplay by Russian special services. Everything indicates that it has come to a confrontation between Russian and Polish fans.

Statement by Russian Minister was on the Portal Life News, which is controlled by the Russian special services.

About szykowanej by Putin provocation write special services such asusers of another Russian, Lenta.ru. In their view, conflicted fans of Polish and Russian, and calling the fights will be a pretext for a crackdown on the Russian authorities of antyputinowską opposition, some of which are also football fans.

„Because he can get to this, that suddenly the televised half hangs a banner on the stands of our cheaters and thieves.”  – wrote a user portal Woolf.  „exclusive right to embarrass the country belongs to the Ministry of Interior of Russia”  – he added another blogger Leser.

Past events clearly show that the Russian authorities clearly want to cause riots in Poland. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in a statement to Russian media state that any punishment of Russian citizens who came to the Euro by the Polish authorities would be unacceptable.

– Russian special forces heat up the atmosphere. And it’s not about stadiums or fan zone, but the announced march, which may arise banners with the hammer and sickle –  believes prof. Christopher Szczerski, PiS MP, former Deputy Minister of Foreign Affairs. –  polls, as far as they can afford in Warsaw and the Polish Ministry of Foreign Affairs can be drawn into this provocation  – member states in an interview with the portal Niezależna.pl.

The promotion of totalitarian ideology in Poland is prohibited. They talk about the article 13 of the Constitution, Art. 256 of the Criminal Code.Hammer and sickle, the emblem of the USSR, can not also be registered in the European Union as a trademark because of its offensive nature – according to the European Court of Justice.

The problem is that the law does not specify whether wearing the shirt is already promoting a totalitarian system.

Penalties for Soviet symbols Russians need not worry. Yesterday assured the minister of sport, Joanna Mucha.

– Promote the Soviet symbols should be pursued with the office –   says, „Polish daily Gazeta Wyborcza” Andrzej Melaka, president of the Katyn Committee. –  Why not let the Germans come with swastikas? Then we will have a set  – he adds. –  Without a doubt, the promotion of Soviet symbols would provoke the Poles. Perhaps this is a deliberate action of the Russian authorities  – Andrew wonders Melaka. In his view, Russia will want to use the services of Euro 2012 to carry out the provocation.

Posted in POLITYKA, SYJONIŚCI -SZEMRANA KLIKA, WAŻNE | Otagowane: , | 4 Komentarze »

 
%d blogerów lubi to: